Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

Zverejnené: 05.02.2023

Mesto Brezno 
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje


Z Á M E R

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno
obytnú miestnosť na ulici Fučíkova 1134/1 byt č. 16 pre nájomníka p. Jána Pokoša  spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

 JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.
primátor mesta