Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 02.12.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňové subjekty:


Andrej Bartoš, nar. 19.12.1979, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Marcela Ferková, nar. 20.02.1978, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Jozef Gábriš, nar. 15.06.1974, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Darina Ferková, nar. 02.02.1955, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Oldrich Janík, nar. 10.03.1964, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Denisa Ferková, nar. 02.04.1979, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Andrea Puškárová, nar. 26.11.1983, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Marta Sujová nar. 28.09.1961, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Igor Puška, nar. 18.12.1967, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Janka Pokošová, nar. 28.01.1978, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Milan Mesarčík, nar. 20.07.1955, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Nicolas Mejri, nar. 27.05.2000, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Jozef Suja, nar. 25.04.1951, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Valentína Pušková, nar. 02.07.1967, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Nataša Gábrišová, nar. 31.12.1975, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

Jaroslava Janíková, nar. 27.08.1966, trvale bytom 977 01 Brezno, Mládežnícka 1789/6

 

Z dôvodu, že pobyt daňového subjektu - účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť
mesta Brezna Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta