Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 02.12.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti


Daňové subjekty:

František Húska, nar. 25.10.1967, trvale bytom 977 01 Brezno, 9. Mája 2145/39

Silvia Schmidtová, nar. 20.09.1973, trvale bytom 977 01 Brezno, Nálepkova 1185/4

Zdenko Ličko, nar. 14.02.1991, trvale bytom 977 01 Brezno, Nálepkova 1196/40

Andrej Ličko, nar. 07.10.1986, trvale bytom 977 01 Brezno, Nálepkova 1196/40

Beata Piliarová, nar. 17.05.1955, trvale bytom 977 01 Brezno, Nálepkova 1191/20

Vladimír Labdúch, nar. 20.07.1975, trvale bytom 977 01 Brezno, Nálepkova 1193/28

Dáša Rétiová, nar. 14.06.1975, trvale bytom 977 01 Brezno, Nálepkova 1194/11

Andrea Strelcová, nar. 08.08.1973, trvale bytom 977 01 Brezno, Podkoreňová 2193/70

Stanislav Pustaj, nar. 30.08.1955, trvale bytom 977 01 Brezno, Predné Halny 1881/43

Dušan Puška, nar. 31.05.1966, trvale bytom 977 01 Brezno, Predné Halny 1880/41

Maroš Puška, nar. 23.07.1965, trvale bytom 977 01 Brezno, Predné Halny 1882/45

Peter Buksa, nar. 29.08.1986, trvale bytom 977 01 Brezno, Predné Halny 1852/13


Z dôvodu, že pobyt daňového subjektu - účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť
mesta Brezna Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta