Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 01.12.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňové subjekty:

Slavomír Škivra, nar. 09.12.1970, trvale bytom 977 01 Brezno, Boženy Němcovej 1087/20 Jozef Fizolín, nar. 12.08.1969, trvale bytom 977 01 Brezno, Jarmočisko 1926/25
Lucia Švecová, nar. 23.05.1980, trvale bytom 977 01 Brezno, Kiepka 525/37
Rastislav Bartoš, nar. 26.01.1985, trvale bytom 977 01 Brezno, Kiepka 527/39

Peter Igrényi, nar. 11.02.1962, trvale bytom 977 01 Brezno, Kiepka 542/54 Viktor Chovanec, nar. 24.07.1990, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1199/8 Oľga Loužilová, nar. 24.09.1950, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1205/36

Richard Baliak, nar. 05.12.1969, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1205/32 Monika Vozárová, nar. 09.03.1972, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1200/3 Tibor Kliment, nar. 08.06.1963, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1200/3 Monika Šramková, nar. 28.01.1985, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1205/34 Dušan Schvarzbacher, nar. 27.03.1973, trvale bytom 977 01 Brezno, Kriváň 701/6 Torben Nodžák, nar. 02.10.1978, trvale bytom 977 01 Brezno, Kôšikovo 737/2
Dušan Plameň, nar. 24.09.1976, trvale bytom 977 01 Brezno, Laskomerského 1120/12 Lucia Mušuková, nar. 20.03.1978, trvale bytom 977 01 Brezno, Lesná 1895/11 Alexandra Cínová, nar. 29.04.1999, trvale bytom 977 01 Brezno, Lesná 1892/8 Zdenko Pustaj, nar. 10.09.1985, trvale bytom 977 01 Brezno, Lesná 1893/9

Z dôvodu, že pobyt daňového subjektu - účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných hodinách.

Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív