Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 01.12.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňové subjekty:

Slavomír Škivra, nar. 09.12.1970, trvale bytom 977 01 Brezno, Boženy Němcovej 1087/20 Jozef Fizolín, nar. 12.08.1969, trvale bytom 977 01 Brezno, Jarmočisko 1926/25
Lucia Švecová, nar. 23.05.1980, trvale bytom 977 01 Brezno, Kiepka 525/37
Rastislav Bartoš, nar. 26.01.1985, trvale bytom 977 01 Brezno, Kiepka 527/39

Peter Igrényi, nar. 11.02.1962, trvale bytom 977 01 Brezno, Kiepka 542/54 Viktor Chovanec, nar. 24.07.1990, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1199/8 Oľga Loužilová, nar. 24.09.1950, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1205/36

Richard Baliak, nar. 05.12.1969, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1205/32 Monika Vozárová, nar. 09.03.1972, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1200/3 Tibor Kliment, nar. 08.06.1963, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1200/3 Monika Šramková, nar. 28.01.1985, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1205/34 Dušan Schvarzbacher, nar. 27.03.1973, trvale bytom 977 01 Brezno, Kriváň 701/6 Torben Nodžák, nar. 02.10.1978, trvale bytom 977 01 Brezno, Kôšikovo 737/2
Dušan Plameň, nar. 24.09.1976, trvale bytom 977 01 Brezno, Laskomerského 1120/12 Lucia Mušuková, nar. 20.03.1978, trvale bytom 977 01 Brezno, Lesná 1895/11 Alexandra Cínová, nar. 29.04.1999, trvale bytom 977 01 Brezno, Lesná 1892/8 Zdenko Pustaj, nar. 10.09.1985, trvale bytom 977 01 Brezno, Lesná 1893/9

Z dôvodu, že pobyt daňového subjektu - účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných hodinách.

Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta