Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Vanesa Gábrišová

Zverejnené: 29.11.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový subjekt:
Vanesa Gábrišová
n
ar. 30.10.2003
97
7 01 Brezno, Stromová 2963/19A
Písomnosť: Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 02.11.2022

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna

Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zo dňa 02.11.2022

verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.

Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta