Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, NÁJOMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 29.11.2022

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto

zverejňuje zámer :   

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemok  v k. ú. Brezno, lokalita Mlynná dolina - parcela reg. C-KN č. 7978/41, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 132 m2,

 

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351  v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

do vlastníctva :  Jána Blaškoviča, bytom : Cabaj – Čápor 428, 951 17 Cabaj – Čápor,  

 

2/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemok  v k. ú. Brezno, lokalita Mlynná dolina - parcela reg. C-KN č. 7978/30, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 194 m2,

 

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351  v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

do vlastníctva : Jána Pfeiffera, bytom: 35460 Staufenberg, Treis an der Lumda, Mühlgasse 7, Nemecká spolková republika v zastúpení Ing. Anna Pfeifferová, bytom: ŠLN 27 Brezno

 

 

V Brezne  dňa 29. 11. 2022                                          

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta