Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výzva na predkladanie ponúk 15 .11. 2022 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

Zverejnené: 15.11.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky

(zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov:                                               Technické služby Brezno

Sídlo:                                                 Rázusova 16, 977 01 Brezno

Štatutárny zástupca:                        Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ príspevkovej organizácie

IČO:                                                   00 183 067

DIČ:                                                   2021222984

Tel.:                                                   0905404562

E-mail:                                               ts@tsbrezno.sk

Internetová stránka:                         www.tsbrezno.sk

Kontaktná osoba vo VO:                   Ing. Lukáš Jeremiáš

Telefón:                                             0905 404 562

e-mail:                                               lukas.jeremias@tsbrezno.sk

Vo veciach technických:                   Dušan Auxt

Telefón:                                             0905 399 208

e-mail:                                               dusan.auxt@tsbrezno.sk

  1. Názov predmetu zákazky: „Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

Viac sa dočítate na webovej stránke Technických služieb mesta Brezno:

https://tsbrezno.sk/o-nas/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/165-vyzva-na-predkladanie-ponuk-15-11-2022-zimna-udrzba-miestnych-komunikacii-na-uzemi-mesta-brezna-v-sprave-technickych-sluzieb-brezno

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív