Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Katarína Šrámková

Zverejnené: 20.09.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Daňový subjekt: Katarína Šrámková
nar. 12.04.1982
bytom Štiavnička 571/63, 976 81 Podbrezová
Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa
12.09.2022, e.č. 40173/2022, č. sp. MsU-2022/7296-12
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňový exekučný príkaz zo dňa 12.09.2022, e.č. 40173/2022, č. sp. MsU-2022/7296-12
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 30 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta