Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Gabriela Bušová

Zverejnené: 03.08.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti


Daňový subjekt Gabriela Bušová

nar. 11.04.1975

Brezno

977 01 Brezno

Písomnosť: Rozhodnutie č. 1620123601/2022 za poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za rok 2022 zo dňa 22.04.2022

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Rozhodnutie č. 1620123601/2022 za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za rok 2022 zo dňa 22.04.2022 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní (daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív