Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Gabriela Bušová

Zverejnené: 03.08.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti


Daňový subjekt Gabriela Bušová

nar. 11.04.1975

Brezno

977 01 Brezno

Písomnosť: Rozhodnutie č. 1620123601/2022 za poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za rok 2022 zo dňa 22.04.2022

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Rozhodnutie č. 1620123601/2022 za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za rok 2022 zo dňa 22.04.2022 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní (daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta