Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Eva Fiľová

Zverejnené: 03.08.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o
oznámení miesta uloženia písomnosti


Daňový subjekt: Eva Fiľová

Trvalý pobyt: Československej armády 68/26

977 01 Brezno

nar.: 13.03.1958

Písomnosť: Rozhodnutie na daň z nehnuteľností

Č.k. MsU- 2022/820-94 zo dňa 11.05.2022

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Rozhodnutie na daň z nehnuteľností č. k. MsU- 2022/820-94 zo dňa 11.05.2022 verejnou
vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 3 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2,3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát
uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň
doručenia.
Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


v.z.

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta