Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Milan Giertl

Zverejnené: 22.06.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Daňový subjekt: Milan Giertl
nar. 23.03.1968
bytom Brezno, 977 01 Brezno
Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa
22.06.2022, č. sp. MsU-2022/6857-3
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňová exekučná výzva zo dňa 22.06.2022, č. sp. MsU-2022/6857-3 verejnou vyhláškou
v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 30 v úradných
hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta