Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obchodná verejná súťaž - Predné Halny

Zverejnené: 03.05.2022

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Predné Halny

Predmet súťaže:
pozemky :
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1362/2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1277 m2,
vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-522/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom : Židlovo 3, 977 01 Brezno, dňa 02.11.2021 z pozemkov : parcela reg. C-KN č. 1362/3, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 654 m2, parcela reg. C-KN č. 1362/5, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 560 m2, parcela reg. C-KN č. 1362/2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1105 m2, parcela reg. C-KN č. 1360/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 786 m2 a parcela reg. C-KN č. 1360/2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 269 m2, všetky v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1360/2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1301 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-522/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom : Židlovo 3, 977 01 Brezno, dňa 02.11.2021 z pozemkov : parcela reg. C-KN č. 1362/3, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 654 m2, parcela reg. C-KN č. 1362/5, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 560 m2, parcela reg. C-KN č. 1360/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 786 m2 a parcela reg. C-KN č. 1360/2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 269 m2, všetky v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1.

Súbory na stiahnutie