Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže - Vagnár

Zverejnené: 21.01.2022

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže

 

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Mesto Brezno

 

oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže

 

verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh  na uzavretie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k  nehnuteľnému majetku Mesta Brezno, nachádzajúcemu sa  v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár, a to : 

pozemky, parc. reg.  C-KN:

  • č. 5725/11, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  795  m2                                                         
  • č. 5725/12, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2                                                                                       
  • č. 5725/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2                                                                                          
  • č. 5725/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  799  m2                                                                                    
  • č. 5725/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 1025 m2                                                                                                      
  • č. 5725/16, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere   702 m2                                                                

evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804, k. ú. Brezno v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 30.11.2021, lehota na podávanie súťažných návrhov skončila dňa 30.12.2021 o 14.00 hodine. Zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov sa konalo dňa  10.01.2022 od 14.30 hod.

 

Zvíťazili súťažné ponuky, ktoré predložili navrhovatelia:

 

1/ parc. C-KN č. 5725/14 - trvalé trávne porasty o výmere 799 m2, k. ú. Brezno

    predkladateľ: Ing. Peter Slivka a Ing. Zuzana Slivka

 

2/ parc. C-KN č. 5725/13 - trvalé trávne porasty o výmere 800 m2, k. ú. Brezno

    predkladateľ: Ing. Peter Slivka a Ing. Zuzana Slivka

    ponúknutá cena 35,50 €/m2 pozemku; táto ponuka je víťaznou ponukou pre daný pozemok

 

3/ parc. C-KN č. 5725/12 - trvalé trávne porasty o výmere 800 m2, k. ú. Brezno

    predkladateľ súťažného návrhu: JUDr. Lukáš Horváth

 

 

V Brezne 21.01.2022

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta, v. r.

Súbory na stiahnutie

ovs_vyhodnotenie_vagnar PDF - dokument 136.03 kB