Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže - Futbalový štadión

Zverejnené: 21.01.2022

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže

 

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Mesto Brezno

 

oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže

 

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno –  časti pozemku v areáli futbalového štadióna na Ul. ŠLN v Brezne, parc. reg. C-KN č. 693/1 - ostatná plocha o výmere 35 294 m² v  k. ú. Brezno, vedená  v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 2351 pre Mesto Brezno v celosti, v rozsahu novovytvorenej parc. C-KN č.  693/18 - ostatná plocha o výmere 398 m², podľa geometrického plánu č. 36639729-113/2021, vyhotoveného  dňa 16.08.2021 SAJ , Židlovo3, Brezno, úradne overeného pod č. 566/21.

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 30.11.2021, lehota na podávanie súťažných návrhov skončila dňa 30.12.2021 o 14.00 hodine. Zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov sa konalo dňa  10.01.2022 od 14.55 hod.

 

Zvíťazila súťažná ponuka, ktorú predložil predkladateľ:

 

Ing. Lívia Kereňová, IČO: 50 058 525, zápis v Živnostenskom registri na Okresom úrade Brezno pod. č.  630-15825,

 

 

V Brezne 21.01.2022

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta, v. r.

Súbory na stiahnutie

ovs_vyhodnotenie_futbalovy_stadion PDF - dokument 112.88 kB