Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o rizikách z titulu zosuvu svahu - I/66 Brezno obchvat, II. etapa, 1. úsek

Zverejnené: 19.01.2022

Vec : „I/66 Brezno obchvat, II. etapa, 1. úsek“

Informácia o rizikách z titulu zosuvu svahu

 

V predmetnej oblasti stavby bol identifikovaný aktívny zosuv, približne v staničení km 2,8 – 3,1 v staničení stavby. Podrobne sa problematike opísania zosuvu venujú samostatné správy (doplnkový IG a HG prieskum, dielčie správy a posudok od ŠGUDŠ). Na základe prebiehajúceho intenzívneho geotechnického monitoringu predmetného územia javí zosuv stále známky pohybovej aktivity, pričom súčasná pohybová aktivita je vplyvom okamžitých sanačných opatrení znížená, no naďalej existuje riziko vývinu zosuvu. V súčasnosti prebiehajú práce na trvalých sanačných opatreniach sanácie zosuvu v zmysle schváleného projektu od Projektanta (AD). Vzhľadom na charakter rozsiahlosti zosuvného územia existuje určité riziko, že počas realizácie sanácie môže dôjsť k výraznejšej aktivizácii pohybu zosuvu na šmykovej ploche až zosunutiu (hlavne počas nevhodných klimatických podmienok – nárazové dažde, topenie snehovej pokrývky).

 

Vzhľadom na charakter závažnosti aktuálnej situácie, ktorú potvrdzuje aj nezávislý posudok odborníkmi ŠGUDŠ, Vás preto upozorňujeme na najvýznamnejšie hrozby, ktoré môžu nastať v prípade, ak dôjde k zosunutiu časti svahu.

 

 

Zosuv v km 2,8 -3,1 – Veľmi vysoká významnosť (stupeň R4)

Ohrozenie

Obmedzenie

Miera pravdepodobnosti výskytu ohrozenia

Ohrozenie pracovníkov a objektov stavby

Ohrozenie na životoch a materiálne škody – nutné vypracovať analýzu rizík (management rizík) na stavbe v zmysle požiadaviek ŠGUDŠ a oboznámiť pracovníkov s ňou. Potrebné ohraničiť celé zosuvné územie

Vysoká

Škody na životnom prostredí

Významná zmena morfológie terénu.

Vysoká

Ohrozenie prevádzky (objektov a pracovníkov) pod zosuvom na ulici Staničná (Kovošrot)

V prípade výraznej aktivizácie zosuvu je potrebná evakuácia pracovníkov firmy.

Vysoká

Poškodenie VN a iných inžinierských sietí vedených v zosuvnom telese

Odstavenie od elektrickej energie, poprípade iných sietí (ak idú zosuvom)

Vysoká

Prehradenie potoka Brezenec

Možné vybreženie (vyliatie) potoka Brezenec a zaplavenie okolitých objektov.

Stredná

Ohrozenie obytných objektov na ulici Staničná (vedľa závodu)

V prípade vývinu viditeľného zosuvu je potrebná evakuácia obyvateľov.

Stredná až nízka

V prípade zosunutia môže dôjsť k poškodeniu a ohrozeniu konštrukcie cesty na ul. Staničná.

Zmena dopravy (obchádzkové trasy). Potrebne umiestnenie informatívnych značiek (dočasného dopravné určenia) o hroziacom zosuve v zmysle vyjadrenia ŠGUDŠ

Stredná až nízka

V prípade zosunutia môže dôjsť k poškodeniu a ohrozeniu železnice

Zastavenie dopravy - nízka pravdepodobnosť

Nízka

 

V súčasnosti prebieha intenzívny geotechnický monitoring zosuvného územia a vizuálne obhliadky svahu.

V prípade, žeby boli identifikované výraznejšie negatívne trendy meraných veličín a zhoršenie stabilitných pomerov, respektíve v prípade identifikovania vizuálnych prejavov zosúvania sa svahu, tak bude zhotoviteľ resp. objednávateľ informovať zástupcov mesta.

 

 

 

S pozdravom,

 

Ing. Ladislav Štulajter

námestník investičnej výstavby

SSC IVSC Banská Bystrica

 

Súbory na stiahnutie

mesto_zosuv PDF - dokument 181.24 kB

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív