Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Zverejnené: 13.01.2022

Zverejnené: 13.01.2021

Zvesené:........................

 

 

„Návrh“

 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. ............/2022 OEF  – I –NZ (Zmluva o financovaní)   

 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a §9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi :

 

MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1

977 01  B r e z n o

IČO : 00 313 319

DIČ : 2020398391

Zastúpené : JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

č.ú. 2002791001/5600

IBAN: SK 97 5600 0000 0020 0279 1001

 (ďalej len „poskytovateľ“)

 

a

 

EBG – Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť

Sídlo:  Hronská 696/107, 976 67 Závadka nad Hronom,

Štatutárny zástupca: Ing. Marek Nikel

IČO: 37896695

DIČ: 2021725156

Bankové spojenie: Privatbanka, a. s.

č. účtu.: SK88 8120 0000 1900 0056 6020

(ďalej len „prijímateľ“)

 

Čl. I

                                                               Predmet zmluvy

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  prijímateľovi na rok 2022 finančné prostriedky z vlastných príjmov rozpočtu mesta Brezno a záväzok prijímateľa poskytnuté finančné prostriedky prijať a použiť ich v súlade s príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených  právnych predpisov.

 

Čl. II

Poskytovanie finančných prostriedkov

 

1/ Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 9aa  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje prijímateľovi finančné prostriedky na rok 2022 v celkovej výške 121 252,95 EUR ( slovom jednostodvadsaťjedentisícdvestopäťdesiatdva eur deväťdesiatpäť centov).

 

2/ Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytované v mesačných splátkach, a to vo výške   10 104,41,- €  mesačne a to najneskôr k 20-temu dňu kalendárneho mesiaca. Ak 20-ty deň v mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, budú finančné prostriedky prijímateľovi poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.

 

3/  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.

 

 

Čl. III

Použitie finančných prostriedkov

 

1/ Finančné prostriedky v dohodnutej výške sa poskytujú  v súlade s § 6 ods. 12 písm. b), h) a k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímateľovi na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy so sídlom na Školskej ul. č. 5 v Brezne, ktorej  je zriaďovateľom, a u ktorej výkonovým ukazovateľom je počet detí súkromnej materskej školy, ktorý škola vykázala k 15. septembru 2021 v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.    

 

2/ Prijímateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskytnuté podľa tejto zmluvy použije výlučne na účel uvedený v ods. 1 tohto článku.

 

 

Čl. IV

Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov

 

1/ Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu údajov poskytnutých prijímateľom, podľa ktorých postupuje poskytovateľ pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z.

 

2/ Poskytovateľ je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy a kontrolovať efektívnosť a účelnosť ich využitia.

 

3/ Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu údajov, podľa ktorých poskytovateľ postupuje pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z.

 

4/ V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet poskytovateľa do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.

 

5/ Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy, najmä kontrolu efektívnosť a účelnosť ich použitia.

 

6/ Prijímateľ je povinný ku kontrole predložiť poskytovateľovi originály všetkých dokladov

týkajúcich sa použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

 

Čl. V

Záverečné ustanovenia

 

1/ Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom tri rovnopisy  sú určené pre poskytovateľa a jeden rovnopis je určený pre prijímateľa.

 

2/ Túto Zmluvu je možné meniť na základe dohody zmluvných strán , a to  formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

 

3/ Vzťahy zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia  príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v z. n. p. nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

 

V Brezne, dňa................................. 

 

 

Prijímateľ:                                                                                           Poskytovateľ:

 

 

............................................                                                               ..........................................

         Ing. Marek Nikel                                                                         JUDr. Tomáš Abel, PhD.

       štatutárny zástupca                                                                                   Primátor mesta