Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu, zaťaženia a prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 30.11.2021

NÁJOM, ZAŤAŽENIE A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

• Pozemok v obci Jarabá:
Časť pozemku o výmere cca 100 m2 a to pozemok E-KN 8496/2 – lesný pozemok, o výmere 177189 m2 , v k. ú. Jarabá, obec Jarabá, evidovaná na LV 136 v prospech mesta Brezno

do výlučného vlastníctva Ing. Mateja Loviča, Okružná 1320/14, Brezno

 

• Pozemky v Brezne:
Odkúpenie - novovytvorený pozemok C-KN 7977/28 – lesný pozemok, o výmere 433 m2 ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 36639729-566/2021 vyhotoveným spoločnosťou SAJ, Židlovo Brezno 977 01, IČO: 36639729 z pozemku C-KN 7977/12 – lesný pozemok, o výmere 869 m2 , v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV 2351 v prospech mesta Brezno

do výlučného vlastníctva Milana Luptáka, Záhradná 94/6, Valaská

 

• Pozemky v Brezne:
Zámena – novovytvorený pozemok C-KN 7977/28 – lesný pozemok, o výmere 433 m2 ktorý bol

odčlenený geometrickým plánom č. 36639729-566/2021 vyhotoveným spoločnosťou SAJ, Židlovo Brezno 977 01, IČO: 36639729 z pozemku C-KN 7977/12 – lesný pozemok, o výmere 869 m2 , v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV 2351 v prospech mesta Brezno

do výlučného vlastníctva Milana Luptáka, Záhradná 94/6, Valaská

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

• časť parcely reg. C - KN č. 1225/1 ostatná plocha o výmere 10158m2 podľa geodetického elaborátu vyhotovenom spoločnosťou GeoPLUS Brezno, s.r.o.,. Predmet nájmu tvorí plocha o výmere 8 m2 na ktorej bude umiestnené predajné zariadenie – novinový stánok

nájomcovi Katarína Gašperanová, Potočná 188/36, 976 57 Michalová

 

V Brezne, 30.11.2021

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r.

primátor mesta

Súbory na stiahnutie

2021_11_30_zamer_pozemky_jaraba_brezno PDF - dokument 125.82 kB