Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ľubomír Zúr

Zverejnené: 30.11.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt:       Ľubomír Zúr

nar.  28.07.1955

Horná 1725/1, 977 01 Brezno          

            

Písomnosť:                Daňový exekučný príkaz zo dňa 30.11.2021, e.č. 46000/2021

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

 

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňový exekučný príkaz zo dňa 30.11.2021, e.č. 46000/2021 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

Súbory na stiahnutie

verejna_vyhlaska_zur_lubomir PDF - dokument 169.71 kB