Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - Futbalový štadión

Zverejnené: 30.11.2021

MESTO BREZNO

 Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy   na nájom časti pozemku v areáli futbalového štadióna na Ul. ŠLN v Brezne

 

Predmet súťaže:

 

časť  pozemku, parc. reg. C- KN č. 693/1 - ostatná plocha o výmere 35 294 m² v  k. ú. Brezno, vedená  v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 2351 pre Mesto Brezno v celosti, v rozsahu novovytvorenej parc. C-KN č.  693/18 - ostatná plocha o výmere 398 m², podľa geometrického plánu č. 36639729-113/2021, vyhotoveného  dňa 16.08.2021 SAJ , Židlovo3, Brezno, úradne overeného pod č. 566/21

                                                                                                           

Účel nájmu:

Umiestnenie a prevádzka zmrzlinového stánku, vybudovanie  detského ihriska a prístupového chodníka

 

Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 30.12.2021 o 14.00 hodine.

 

 

Súbory na stiahnutie:

  1. Vyhlásenie obchodnej  verejnej súťaže
  2. Tlačivo „Cenová ponuka - OVS futbalový štadión na Ul. ŠLN v Brezne “ – súťažný návrh pre fyzickú osobu
  3. Tlačivo „Cenová ponuka - OVS futbalový štadión na Ul. ŠLN v Brezne “ – súťažný návrh pre právnickú osobu
  4. Tlačivo „Cenová ponuka - OVS futbalový štadión na Ul. ŠLN v Brezne“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu-podnikateľa

Súbory na stiahnutie