Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu, prenájmu, zaťaženia, zámeny nehnuteľného majetku mesta Brezno - Miroslav Balcar

Zverejnené: 29.11.2021

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU,  PRENÁJMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Technické služby Brezno, zastúpené Ing. Lukášom Jeremiášom – riaditeľom TS, zverejňujú zámer :      

 

 

znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe s. č. 2157 postavenej na pozemku  -  parcela reg.   C - KN č. 689/18 – zastavaná plocha a nádvorie    o výmere 4731 m2,    v  ú.  Brezno,  obec Brezno,   okres  Brezno, vedená  Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom   na    liste   vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúce sa na Ul. ŠLN č. 34 – Aréna Brezno

 

pre nájomcu: Miroslav Balcar, IČO : 339 239 81, so sídlom : Fraňa Kráľa 4, 977 01 Brezno

 

V Brezne, 29.11.2021          

 

Ing. Lukáš Jeremiáš

riaditeľ TS Brezno

Súbory na stiahnutie