Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jozef Súkeník - Štajer

Zverejnené: 22.11.2021

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt:      

Jozef Súkeník - Štajer

Jarmočisko 1927/27

977 01 Brezno

nar.:  24.04.1970

 

 

Písomnosť:             

Daňová exekučná výzva zo dňa 20.10.2021, MsU-2021/13064-4

                                   

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

 

Z dôvodu, že účastník konania si hore uvedenú písomnosť v mieste trvalého pobytu neprevzal ani v odbernej lehote, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 20.10.2021, MsU-2021/13064-4 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

Súbory na stiahnutie

verejna-vyhlaska-jozef-sukenik-stajer- PDF - dokument 174.85 kB