Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu, zaťaženia a prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 26.10.2021

NÁJOM, zaťaženie A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

 

  • Pozemok v obci Jarabá:

Časť pozemku o výmere cca 100 m2 a to pozemok E-KN 8496/2 – lesný pozemok, o výmere 177189 m2 , v k. ú. Jarabá, obec Jarabá, evidovaná  na LV 136 v prospech mesta Brezno

 

do výlučného vlastníctva Ing. Mateja Loviča, Okružná 1320/14, Brezno

 

  • Pozemky v Brezne:

Časť pozemku C-KN 449/1 – ostatná plocha o výmere 6601 m2 evidovaný ako novovytvorená parcela C-KN1146/100 ostatná plocha o výmere 58 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná  na LV 2351 v prospech mesta Brezno

 

do výlučného vlastníctva Ing. Pavla Lopušného, Mliekarenská 1480/9, Brezno

 

  • Pozemky v Brezne:

Časť pozemku C-KN 1146/1 – ostatná plocha o výmere 6601 m2 evidovaný ako novovytvorená parcela C-KN1146/101 ostatná plocha o výmere 27 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná  na LV 2351 v prospech mesta Brezno

 

do bezpodielového spoluvlastníctva Stanislava Sojku a manželky Anny Sojkovej, ČSA 2469/13A, Brezno

 

 

V Brezne, 26.10.2021            

                                       

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r.

primátor mesta