Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Mlynná dolina - Hlinka

Zverejnené: 26.10.2021

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnÚ súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Mlynná dolina - Hlinka

 

Predmet súťaže:

predmet súťaže č. 1

pozemok  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemok

 -  parcela reg. C-KN č. 8121/17, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 423 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 2

pozemok  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemok

 -  parcela reg. C-KN č. 8121/18, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 441 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 3

pozemok  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemok

-  parcela reg. C-KN č. 8121/19, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 480 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,

v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 4

pozemok  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemok

-  parcela reg. C-KN č. 8121/20, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 484 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 5

pozemok 

- parcela reg. C-KN č. 7977/18, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 509 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 6

pozemky  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemky

-  novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/26, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 309 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom :  Židlovo 3, 977 01  Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením od   pozemku  : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

-  parcela reg. C-KN č. 8121/16, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 232 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

 

 

predmet súťaže č. 7

pozemky  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemky

-  novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/25, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 317 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom :  Židlovo 3, 977 01  Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením od   pozemku  : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

-  parcela reg. C-KN č. 8121/15, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 221 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 8

pozemky  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemky

-  novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/24, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 372 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom :  Židlovo 3, 977 01  Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením od   pozemku  : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

-  parcela reg. C-KN č. 8121/14, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 200 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 9

pozemky  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemky

-  novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/23, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 328 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom :  Židlovo 3, 977 01  Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením od   pozemku  : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

-  parcela reg. C-KN č. 8121/13, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 249 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 10

pozemky  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemky

-  novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/22, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 1386 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom :  Židlovo 3, 977 01  Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením od   pozemku  : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

-  parcela reg. C-KN č. 8121/12, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 543 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 

predmet súťaže č. 11

pozemok  a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

pozemok

-  novovytvorená parcela reg. C-KN č. 8121/11, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 1288 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom :  Židlovo 3, 977 01  Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením od   pozemku  : parcela reg. C-KN č. 8121/1, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 6065 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 5506 v prospech obchodnej spoločnosti  LESY MESTA BREZNO, s.r.o., vlastnícky podiel 1/1,

 

 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste

-  parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom katastrálnym  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno dňa 22. septembra 2021;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby

Osoby vylúčené zo súťaže:

zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok   súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu :

            Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

            s presným označením odosielateľa – uchádzača (meno a priezvisko resp. obchodné

            meno, adresa/trvalý pobyt resp. sídlo spoločnosti) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu môže byť len jeden z jednotlivých predmetov súťaže označených ako predmet súťaže č. 1 až predmet súťaže č. 11 (napr. predmet súťaže č. 4), pričom predkladatelia môžu podať aj viac súťažných návrhov na jednotlivé predmety tejto súťaže označené ako predmet súťaže č. 1 až predmet súťaže č. 11, ale každý súťažný návrh musí byť v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ napr. tri súťažné návrhy na jednotlivé predmety tejto súťaže, doručí tri zalepené a označené obálky),
 • ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na jednotlivé predmety tejto súťaže označené ako predmet súťaže č. 1 až predmet súťaže č. 11, označí prioritu súťažných návrhov (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z dôvodu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom, môže uspieť v poradí s druhým, prípadne tretím súťažným návrhom...  (napr. predkladateľ podá prvý súťažný návrh na  predmet súťaže č. 1, kde nebude úspešný, lebo ním navrhnutá kúpna cena za 1 m2 pozemku, nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh  predmet súťaže č. 2, ak ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí súťažný návrh predmet súťaže č.  3). Ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov a hneď prvý súťažný návrh predkladateľa bude víťazný (t. j. ktorý predkladateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať, pokiaľ predkladateľ neuvedie v prvom súťažnom návrhu, že má záujem o viac jednotlivých  predmetov tejto súťaže označených ako predmet súťaže č. 1 až predmet súťaže č. 11,
 • ak podá ten istý predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý jednotlivý predmet tejto súťaže, budú všetky jeho súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 24.11.2021 do 14 00 hod.,
 • obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – pozemky, Mlynná dolina - Hlinka“;
 • súťažné ponuky budú vyhodnotené komisiou na vyhodnotenie súťažných návrhov do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a majetkový v kancelárii č. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky uviesť meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod., uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť obchodné meno, sídlo a IČO, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ (zverejnené na www. brezno.sk, alebo si ho možno prevziať  na Mestskom úrade  Brezno – odbor právny a majetkový,  kancelária č. 25, I. posch.)
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

B/ Využitie nehnuteľností

Podľa ÚPN mesta Brezna, schválený mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.12.2001 a to  schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn. č. 134/2001/II. s účinnosťou od 01.01.2002 v znení neskorších doplnkov sa predmetné pozemky v lokalite Mlynná, v k.ú. Brezno, nachádzajú mimo zastavaného územia obce, ktoré územný plán mesta rieši ako územie ostatné - neurbanizované územie katastra /prírodný priestor/ - v VI. Mlynná dolina, s funkčným využitím:

- C-KN 8120, 8121/1, 7977/17 – plocha lesohospodárskeho dvora,

- C-KN 7978/37,38,39 – ochranný les,

- C-KN 7977/1 – Lesy

Prírodné územie s dominujúcou lesnou výrobou

- slúži predovšetkým pre lesnú výrobu. Tvoria ho lesy a lúky na LPF a areály lesných účelových zariadení. Prípustné je i využitie pre turistiku a rekreáciu /zber plodov, hubárenie, poľovníctvo, využitie lesných ciest pre cykloturistiku, jazdu na koňoch, lyžiarske trate a pod./

Prípustné – stavby nevyhnutné pre lesnú výrobu /po overení vhodnosti polohy v ÚPD, ÚPP alebo v územnom konaní/.

 

Príslušný odbor mesta Brezno si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanoviska pokiaľ by sa schválili nové zmeny a doplnky územného plánu resp. by nadobudol platnosť nový územný plán mesta Brezno.

 

Možnosť výstavby v lokalite v budúcnosti bude podmienená kladnými stanoviskami orgánov Štátnej ochrany prírody a dotknutých orgánov štátnej správy, vrátane StVS , a.s. a StVPS a.s.

       

C/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena požadovaná vyhlasovateľom za pozemky tvoriace  predmet súťaže resp. jednotlivé predmety súťaže   je 70,00 eur za 1 m² pozemku. Celková kúpna cena za jednotlivý predmet (označený ako predmet súťaže č. 1 až predmet súťaže č. 11,) pozostáva zo súčtu  kúpnej ceny za pozemok resp. (2) pozemky a kúpnej ceny za spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste, okrem predmetu súťaže č. 5, ktorý vyhlasovateľ súťaže ponúka bez spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste. Kúpna cena za pozemok, ktorý vyhlasovateľ súťaže ponúka v podiele 1/1,  predstavuje súčin výmery pozemku  a ponúknutej kúpnej ceny predkladateľom za 1 m² pozemku. Kúpna cena spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste sa určí ako  súčin cenovej ponuky predkladateľa za 1 m2 pozemku, výmery pozemku, ktorý tvorí prístupovú cestu a veľkosti spoluvlastníckeho podielu k pozemku ktorý tvorí prístupovú cestu. Predkladateľ cenovej ponuky ponúkne len jednu cenovú ponuku za 1 m2  pozemku, tvoriaceho predmet súťaže resp. jednotlivý predmet súťaže, t.j. nebude ponúkať osobitne dve cenové ponuky, jednu za  pozemok resp. (2) pozemky a jednu za  spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste.

 

D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 10 000,00 eur  (slovom desaťtisíc eur), s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - právnická osoba uvedie IČO, uchádzač - fyzická osoba uvedie rodné číslo) a to na bankový účet mesta Brezno, číslo účtu : 2002795045/5600,  IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045, vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s. najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie  súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.

 

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;

 

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • vyhlasovateľ podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • v prípade ak vyhlasovateľ súťaže odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  poskytnutej finančnej zábezpeky, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu úspešnému uchádzačovi;
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave, v akom sa nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy;
 • úspešný uchádzač je povinný (v prípade, že budú splnené podmienky podľa osobitného predpisu) zapísať sa v registri partnerov verejného sektora pred uzatvorením kúpnej zmluvy;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša v plnom rozsahu navrhovateľ - kupujúci;
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

 

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť a to kedykoľvek aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

 

 

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný  do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk. Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

 

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

 

J/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a majetkový  (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk;

 

                         

V Brezne dňa  26.10.2021

 

 ...................................................

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta

 

 suhlas-osobne-udaje  doc - textový dokument  49.71 kB

 tlacivo-cenovej-ponuky-fyzicka-osoba  doc - textový dokument  93.54 kB

 tlacivo-cenovej-ponuky-pravnicka-osoba  doc - textový dokument  183.28 kB

 priloha_k_ovs_mlynna  PDF - dokument  423.43 kB