Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Ponuka práce - Inštruktor sociálnej rehabilitácie v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

Zverejnené: 15.10.2021

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Inštruktor sociálnej rehabilitácie v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  15.11.2021

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je 796 eur.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na odbore Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • práca s klientom v zariadení sociálnych služieb
 • zameranie na individuálnu a skupinovú prácu s klientom
 • príprava a vedenie aktivít, ktoré sú zamerané na aktivizáciu klienta a podporu jeho zručností.
 • vybavovanie rôznych záležitosti klienta zariadenia sociálnych služieb na úradoch
 • vedenie dokumentácie klienta
 • príprava individuálnych plánov pre klientov
 • formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností 
 • komunikácia s rodinným príslušníkom

 

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie v oblasti:

 • sociálny pracovník
 • alebo asistent sociálnej práce
 • alebo špeciálny pedagóg alebo
 • fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný        vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín

 

Požiadavky:

 • odborná prax v odbore výhodou
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • empatia
 • sebaovládanie,
 • ochota pomáhať
 • praktické myslenie
 • technický talent
 • spoľahlivosť
 • tímová práca
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ochota vzdelávať sa

 

Ďalšie kritériá

 • Práca na počítači pokročilá (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet)
 • Vodičské oprávnenie: Skupina B

 

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 31. októbra 2021 s označením „ISR pre ZSS a DS“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/63 06 240, janka.lemberkova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 15.10.2021