Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Ponuka práce - Sociálny pracovník v zariadení pre seniorov „Boženka“

Zverejnené: 11.10.2021

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Sociálny pracovník v zariadení pre seniorov „Boženka“

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.11.2021

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je 932,50 eur.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na odbore  Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • napomáha adaptácii klienta pri nástupe do zariadenia
 • poskytuje  sociálne poradenstvo s prihliadnutím na individuálne potreby klienta
 • zabezpečuje osobné záležitosti klienta v styku s orgánmi verejnej správy a rodinou
 • plánuje poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby
 • vedie písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby
 • hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby
 • poskytuje sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a základné informácie o možnostiach a spôsobe riešenia vzniknutého problému,
 • vedie evidenciu klientov a poskytnutých služieb
 • uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • pripravuje podklady a vypočítava úhrady za poskytnutú službu a kontroluje ich úhradu.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, resp. splnenie výnimky v študijnom odbore v zmysle ustanovení zákona č. 219/2014 Z. z.

 

Požiadavky:

 • prax v sociálnej oblasti výhodou
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v oblasti:
 • sociálnych služieb
 • verejnej správy a samosprávy
 • rozpočtových pravidiel a ďalších súvisiacich predpisov
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • ochota vzdelávať sa

 

Ďalšie kritériá

 • Práca na počítači pokročilá (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet)
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená kópia)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača s použitím a spracovaním osobných údajov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 18. októbra 2021 s označením „Sociálny pracovník pre ZSS a DS“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/63 06 240, janka.lemberkova@brezno.sk

 

V Brezne, 11.10.2021