Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu, zaťaženia a prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 07.09.2021

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • Pozemky v Brezne:

zámena parciel – časť parcely (o výmere cca 12,5 m2)  C-KN 2400/1 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1603 m2 , v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná  na LV 2351 v prospech mesta Brezno, ktorá je miestnou komunikáciou na ul. Židlovo, za parcelu C-KN 1440 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 163 m2 ,v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 1280 v prospech Viliama Adameka,

 

do výlučného vlastníctva Viliama Adameka, Židlovo 28, Brezno

 

  • Pozemky v obci Jarabá:

E-KN 8496/2 – trvalý trávny porast, o výmere 386 m2 , v k. ú. Jarabá, obec Jarabá, evidovaná  na LV 279 v prospech mesta Brezno

 

do výlučného vlastníctva Mgr. Martiny Latinákovej r. Ammersteinovej, ŠLN 1229/5, Brezno

 

  • Pozemky v Brezne:

 Zámena - Časť pozemku C-KN 7977/12 – lesný pozemok, o výmere 869 m2 , v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná  na LV 2351 v prospech mesta Brezno

 

do výlučného vlastníctva Milana Luptáka, Záhradná 94/6, Valaská

 

  • Pozemky v Brezne:

 časť pozemku C-KN 1146/1 – ostatná plocha o výmere 6601 m2 evidovaný ako novovytvorená parcela C-KN1146/100 ostatná plocha o výmere 58 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná  na LV 2351 v prospech mesta Brezno

 

do výlučného vlastníctva Ing. Pavla Lopušného, Mliekarenská 1480/9, Brezno

 

  • Pozemky v Brezne:

 časť pozemku C-KN 1146/1 – ostatná plocha o výmere 6601 m2 evidovaný ako novovytvorená parcela C-KN1146/101 ostatná plocha o výmere 27 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná  na LV 2351 v prospech mesta Brezno

 

do bezpodielového spoluvlastníctva Stanislava Sojku a manželky Anny Sojkovej, ČSA 2469/13A, Brezno

 

  • Pozemky v Brezne :

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6159/79, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 180 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 50855719-036/2021, zo dňa 30.03.2021, ktorý vyhotovil Ing. Ján Fusek – geodetické práce, IČO : 50855719, miesto podnikania : SNP 658/130,  976 66   Polomka, úradne overeným pod číslom 207/21 dňa 9.4.2021,  odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 6159/48, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie,

 

 

o  výmere  790 m2,  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6159/80, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 25 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 50855719-036/2021, zo dňa 30.03.2021, ktorý vyhotovil Ing. Ján Fusek – geodetické práce, IČO : 50855719, miesto podnikania : SNP 658/130,  976 66   Polomka,  úradne overeným pod číslom 207/21 dňa 9.4.2021,  odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 6159/48, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  790 m2,  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

do výlučného vlastníctva Roman Medveď, bytom : Štvrť Ladislava Novomeského 1229/3, 977 01 Brezno

 

  • Pozemky v Brezne:

pozemky-  parcela reg.  E-KN č. 14568/3 – orná pôda o výmere 127 m2, parcela reg.  E-KN č. 14568/2 – orná pôda o výmere 45 m2,    obe v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované  na LV 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

do podielového spoluvlastníctva Slavomír Chovanec, bytom Devínska nová Ves a Jarmila Horváthová bytom Klaricova  3, 370 04 České Budejovice

 

 

2/ Prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Pozemky v Brezne:

časť parcely o výmere cca 27 m2 z parcely  reg. E-KN č. 14568/1, druh pozemku : orná pôda,  o výmere 898 m2, v   k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

pre nájomcu: Pavol Rázga, bytom : Sekurisova 26, 977 01 Brezno 

 

 

V Brezne, 07.09.2021

                                                 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r.

primátor mesta

Súbory na stiahnutie

zverejnenie-zameru-07092021 PDF - dokument 194.60 kB