Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 07.09.2021

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU A NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

A/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

      1/   pozemok  v k. ú. Brezno,  Mliekárenská ul. :

 • parcela C-KN č. 1690/2 - trvalý trávny porast o výmere 36 m2, evidovaná v katastri nehnuteľností na   LV 2351

 

do vlastníctva:  Marianna Tainová, MPČĽ 31, Brezno

 

      2/    pozemky v k. ú. Brezno, miestna časť Bujakovo:

 

 • parcela C-KN č. 5198 –  záhrada o výmere 280 m2
 • parcela E-KN č. 147  - trvalý trávny porast o výmere 5 m2

 evidované v katastri nehnuteľností na  LV č. 5804

 

do vlastníctva:  Tatiana Bíliková, Okružná 7, 977 01  Brezno

        

      3/  pozemok v k. ú. Brezno, Ul. L. Novomeského,

 

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/221 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, oddelená geometrickým plánom č. 00634808-021/2021,  od parc. reg. C-KN č. 687/1, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 2351, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno  (grafická príloha č.1)                                                                                                                                                                                                                           

 

do vlastníctva:

DSK Real, s.r.o, Agátova 3406/7A, 841 01 Bratislava, IČO: 52 086 364

 

                                                                                                                                                                                                                           

B/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 a to :

 

1/         pozemky: 

 

 • parcela reg. E-KN 13649/1 - orná pôda o výmere 753 m2
 • parcela reg. E-KN 13649/2 - orná pôda o výmere 2440 m2
 • parcela reg. E-KN 13649/3 - orná pôda o výmere 5232 m2
 • parcela reg. E-KN 13649/4 - orná pôda o výmere 7828 m2
 • parcela reg. E-KN 13650/1 - trvalé trávne porasty o výmere 935 m2
 • parcela reg. E-KN 13650/2 - trvalé trávne porasty o výmere 1506 m2
 • parcela reg. E-KN 13650/3 - trvalé trávne porasty o výmere 2164 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/1 - orná pôda o výmere 1813 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/2 - orná pôda o výmere 1332 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/3 - orná pôda o výmere 1145 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/4 - orná pôda o výmere 1124 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/5 - orná pôda o výmere 930 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/6 - orná pôda o výmere 896 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/7 - orná pôda o výmere 556 m2,
 • parcela reg. E-KN 13652/8 - orná pôda o výmere 1379 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/9 - orná pôda o výmere 767 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/10 - orná pôda o výmere 1222 m2
 • parcela reg. E-KN 13652/1 - orná pôda o výmere 1285 m2
 • parcela reg. E-KN 13654/4 - orná pôda o výmere 994 m2
 • parcela reg. E-KN 13654/5 - orná pôda o výmere 1093 m2
 • parcela reg. E-KN 13654/6 - orná pôda o výmere 1365 m2
 • parcela reg. E-KN 13654/7 - orná pôda o výmere 1579 m2
 • parcela reg. E-KN 13654/8 - orná pôda o výmere 4197 m2 ,

 

      v  k. ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 5804.

 

          pre nájomcu:   LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 7, 977 01 Brezno

 

 

2/      časť pozemku  parc. reg. E-KN č.  8932/251- trvalý trávny porast o výmere 150 159 m2,  

 1. ú. Jarabá, evidovaný v katastri nehnuteľností  na LV č.  279,

          v rozsahu dielu č.  1  o výmere 40 m2  podľa Geometrického plánu  č. 20212302,

         vypracovaného  VALBEK&PRODEX, Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, dňa 15.02.2021, na

         záber pozemkov pre stavbu: „I/72  Čertovica-Lajštrok – rekonštrukcia mosta ev. č. 72-065“

          (grafická príloha č. 2)

      

          pre nájomcu:   Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava,  IČO:  00 003 328

 

V Brezne, 07.09.2021        

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta, v. r.

Súbory na stiahnutie