Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie - Vedúci Zariadenia pre seniorov a denného stacionára „Boženka“

Zverejnené: 31.08.2021

Mesto Brezno

 

 v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 

 • Vedúci Zariadenia pre seniorov a denného stacionára „Boženka“ na ul. Boženy  Němcovej 1090/25 v Brezne

 

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Predpokladaný termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.11.2021

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Požiadavky:

 • minimálne 3 roky praxe v riadiacej funkcii
 • prax v sociálnej oblasti výhodou
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v oblasti:
 • sociálnych služieb
 • verejnej správy a samosprávy
 • rozpočtových pravidiel a ďalších súvisiacich predpisov
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť
 • ochota vzdelávať sa

 

Ďalšie kritériá:

 • Práca na počítači pokročilá (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet)
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou

 

Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je 1030,50 eur.

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená kópia)
 • doklad potvrdzujúci prax v riadiacej oblasti
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača s použitím a spracovaním osobných údajov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 

 

Výberové konanie bude pozostávať z ústneho pohovoru spojeného s prezentáciou koncepcie činnosti a rozvoja zariadenia sociálnych služieb

 

 

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi  môžete doručiť poštou na dresu: Mestský úrad Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, Brezno, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Brezne na rovnakej adrese. Obálku označte „Výberové konanie na vedúceho zariadenia pre seniorov“- neotvárať“. Termín uzávierky podávania žiadosti je do 21.9.2021 do 15.00 h pre žiadosti podané osobne, pre  poštou doručené žiadosti je rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke.

 

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo e-mailom.

 

 Uchádzačom, ktorí splnia požadované kritériá bude termín konania oznámený a budú na výberové konanie pozvaní písomne, alebo mailom. 

 

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta