Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení (SEA) strategického dokumentu Územného plánu mesta Brezno

Zverejnené: 30.07.2021

Oznam o verejnom prerokovaní

 

Mesto BREZNO ako obstarávateľ Uzemného plánu mesta Brezno oznamuje verejné prerokovanie

Správy o hodnotení (SEA) strategického dokumentu Územného plánu mesta Brezno (etapa Koncept ÚPN — variant 1, variant 2)

Po dohode a v spolupráci s Okresným úradom Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa SS I I ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa bude konať

verejné prerokovanie dňa 11.8.2021 0 10:00 hod.

v zasadačke Okresného úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, číslo dverí 215, 1. poschodie


Informácia o verejnom prerokovaní sa v súlade s SS 1 1 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. zasiela príslušnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam a zároveň sa uverejní na webovom sídle obstarávateľa.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-brezno .

Návrh strategického dokumentu „Uzemný plán mesta Brezno - Koncept” je zverejnený na stránke https://www.brezno.sk/dokumenty-architekt/ a v tlačenej podobe na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesta Brezno.

 

JUDr. Tomáš Ábel

primátor mesta

 

Súbory na stiahnutie

oznam-o-prerokovani-sea PDF - dokument 324.63 kB