Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno – časť pozemkov nachádzajúcich sa na Hronskej ulici v Brezne – pri dopravnom ihrisku

Zverejnené: 20.04.2021

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

Podľa § 281 - 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2 písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v spojení s  § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno – časť pozemkov  nachádzajúcich sa na Hronskej ulici v Brezne – pri dopravnom ihrisku

Predmet súťaže:

časť pozemku

 • o výmere cca 327 m² z parcely reg. C – KN č. 849/9 o výmere 11 456 m² - ostatná plocha,
 • o výmere cca 79 m² z parcely reg. C – KN č. 849/10 o výmere 503 m² - ostatná plocha,
 • o výmere cca 9 m² z parcely reg. C – KN č. 849/1 o výmere 13 556 m² - ostatná plocha,

všetky v  k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedená  Okresným úradom Brezno,  katastrálnym odborom  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech  Mesta Brezno. Presný rozsah záberu pozemkov bude zameraný geodetickým elaborátom, ktorý bude vyhotovený na náklady úspešného uchádzača

Vymedzenie predmetu:

časť pozemkov  nachádzajúcich sa na Hronskej ulici v Brezne – pri dopravnom ihrisku

 

Podmienky súťaže:

 

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno dňa 14. apríla 2021;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť a návrhy na uzavretie zmlúv môžu predkladať fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, právnické osoby bez obmedzenia, s výnimkou osôb uvedených v tomto

Osoby vylúčené zo súťaže:

zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní Podmienok   súťaže,

ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna

A/        Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

Mesto Brezno -Mestský úrad Brezno. odbor služieb občanom a vnútornej správy, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 04.05.2021 do 11,00 hod., , obálku viditeľne označiť textom:
 • „ Neotvárať SÚŤAŽ – nájom pozemkov nachádzajúcich sa na Hronskej ulici v Brezne – pri dopravnom ihrisku“
 • ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktoré si možno  stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, podstránka – Ponuka majetku mesta (pod týmto textom), alebo si ho môžete osobne prevziať v úradných hodinách v podateľni Mestského úradu alebo v kancelárii  č.d. 25;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky priloženej v prílohe týchto podmienok (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia )zo živnostenského registra resp. obchodného registra (ak je zapísaný), nie starší ako 3 mesiace, uviesť, titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je aktuálny výpis (resp. overená kópia ) z obchodného registra, resp. iného registra, nie starší ako 3 mesiace; sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na www. brezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciam, ako aj k spoločnosťiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

B/         Účel nájmu:

Reštaurácia – bufet s terasou

 

C/        Doba nájmu: 15 rokov

 

D/         Minimálna vyhlasovateľom požadovaná cena ročného nájmu je   stanovená:

            1/ od účinnosti  nájomnej zmluvy do kolaudácie stavby -  Reštaurácia – bufet s terasou ( kolaudácia stavby                   sa uskutoční v lehote jedného roka od účinnosti nájomnej zmluvy )  vo výške 1 Euro ročne

            2/ od kolaudácie stavby -  Reštaurácia – bufet s terasou    podľa účelu využitia v zmysle Prílohy č. 8 Zásad                    hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno schválených uznesením číslo 118/2013 z 24. 06.

                2013 – PÁSMO II t. j.

 • Spevnená plocha pod bufetom - dlažba                           cca 187,0 m2      31,87 €/m2/rok
 • Terasa - dlažba/drevo                                                       cca 100,0 m2      3,19 €/m2/rok
 • Vyvýšené pódium - drevo                                                cca   24,0 m2 3,19 €/m2/rok
 • Drevený chodník okolo Chill zóny - drevo                      cca  37,0 m2      3,19 €/m2/rok
 • Piesková plocha - piesok                                                  cca    65,5 m2 3,19 €/m2/rok

 

čo po kolaudácii stavby predstavuje minimálne ročné nájomné vo výške 6 682,23 €

E/         Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • kritériom hodnotenia najvhodnejšieho návrhu je najvyššie ponúknuté ročné nájomné za predmet nájmu v súlade s bodom D2/ týchto súťažných podmienok
 • súťažnému návrhu s najvyšším ponúknutým nájomným bude pridelené poradie č.1, ďalšiemu   v poradí ako druhému najvýhodnejšiemu poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponuky, je rozhodujúci skorší termín podania návrhu.

F/         Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pozemky tvoriace predmet súťaže dáva prenajímateľ do nájmu za účelom vybudovania reštaurácie – bufetu s terasou
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje ku dňu podpisu nájomnej zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa zábezpeku v hodnote dvojmesačného vysúťaženého nájomného v súlade s bodom D2/ týchto súťažných podmienok. Táto zábezpeka bude u prenajímateľa uložená na označenom účte po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného nájomnou zmluvou. Zábezpeku je prenajímateľ oprávnený použiť výlučne len na úhrady nesplateného nájomného
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že v nájomnej zmluve bude stanovená 5-mesačná výpovedná doba, a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy vypratať pozemok na vlastné náklady; v prípade, že si nájomca túto povinnosť nesplní vypratanie pozemku zabezpečí mesto Brezno, a to na náklady nájomcu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje pre potreby prevádzky reštaurácie – bufetu zabezpečiť vybudovanie vodovodnej prípojky v rozsahu cca 180bm, vrátane vodomernej šachty a podružnej šachty pri objekte, kde bude príprava dimenzie aj pre vodný prvok budovaný na náklady mesta Brezno, vybudovanie kanalizačnej prípojky v rozsahu cca 30bm a vybudovanie elektrickej prípojky v rozsahu cca 50bm; po skončení nájmu nájomca nemá nárok na refundáciu nákladov spojených s vybudovaním inžinierskych sietí
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje využívať prístupovú komunikáciu k predmetu nájmu len na zabezpečenie zásobovania reštaurácie – bufetu; parkovanie vozidiel na prístupovej komunikácii je dôvodom na vypovedanie nájomnej zmluvy; parkovanie k prevádzke bude umožnené na základe písomnej žiadosti nájomcu a vydaní rozhodnutia mesta Brezno ako správneho orgánu na priľahlých uliciach – Hronská, Pionierska
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pred samotným vybudovaním objektu reštaurácie – bufetu je potrebné schválenie jeho vizualizácie prenajímateľom – mestom Breznom; zároveň berie na vedomie skutočnosť, že všetky stavebné úpravy môžu byť realizované len po predchádzajúcom súhlase mesta Brezna ako prenajímateľa
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje pre potreby prevádzky vybudovať samostatné oddelené sociálne zariadenia pre mužov a pre ženy
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje zrealizovať výstavbu a kolaudáciu objektu reštaurácie – bufetu v lehote jedného roka od účinnosti nájomnej zmluvy
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmet súťaže v stave v akom sa predmet súťaže nachádza ku dňu podpisu nájomnej zmluvy;
 • obsah nájomnej  zmluvy,  ako  aj  jej  podmienky  musia  vychádzať  zo  Zásad  hospodárenia   a nakladania s majetkom mesta Brezno,
 • nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa;

G/        Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • podmieňuje akceptáciu nájmu nehnuteľnosti podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač od akceptácie nájmu uzatvoril nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od oznámenia o prijatí jeho návrhu zo strany vyhlasovateľa;
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný  návrh  a nedôjde  na   strane  navrhovateľa  k uzatvoreniu  nájomnej  zmluvy      v požadovanej
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak ako bola verejná obchodná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a web mesta Brezna).

H/        Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný písomne do 5 pracovných dní od akceptácie prenájmu nehnuteľnosti;
 • vyhlasovateľ zároveň   uverejní   informáciu   o víťazovi   obchodnej   verejnej   súťaže   alebo  o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.

I/          Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • navrhovateľ môže predložiť len jeden kompletný súťažný návrh;
 • ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené;
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky dodržané podmienky súťaže pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnili podmienky súťaže a boli vylúčení.

J/         Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na: Mestskom úrade – odbor právny a majetkový, kancelária č. 25

Mgr. Michal Vetrák, tel.: 048 6306 262, michal.vetrak@brezno.sk

Mgr. Vladimír Šiška, tel.: 048 6306 262

 

V Brezne, 20.04.2021

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r.

primátor mesta

 

 

 ovs_hronska  zip  50.89 kB