Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU A NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 26.11.2020

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

 

  • pozemok v k. ú. Michalová:

parc. reg. E-KN č. 955 - TTP o výmere 95 m2 , LV 678

 

do vlastníctva:  Mgr. Martin Brozman, bytom Potočná 24, 976 57 Michalová

 

 

2/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • nebytový priestor- dreváreň o výmere 36 m2, postavená na parc. C-KN č. 5215, k. ú. Brezno, LV č. 2351

 

Nájomca:  Ing. Matej Lovič, bytom Okružná 1320/14, 977 01 Brezno

 

 

V Brezne, 26.11.2020   

 

     

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta, v. r.