Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov v lokalite Predné Halny za účelom vybudovania a zabezpečenia prevádzky kempu

Zverejnené: 18.11.2020

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00 313 319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov  v lokalite Predné Halny za účelom vybudovania a zabezpečenia prevádzky kempu

 

Predmet súťaže:

 

pozemky

- parcela reg. C- KN č. 1360/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 786 m2,

- parcela reg. C- KN č. 1360/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 269 m2,

- parcela reg. C- KN č. 1362/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2258 m2,

- parcela reg. C- KN č. 1362/3, ostatná plocha o výmere 654 m2,

- parcela reg. C- KN č. 1362/5, ostatná plocha o výmere 560 m2,

 

všetky v  k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené  Okresným úradom Brezno,  katastrálnym odborom  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech  Mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

(predmet  súťaže tvoria všetky pozemky ako jeden celok, nie jednotlivé pozemky) 

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno dňa 16. septembra 2020;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok   súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna

 

A/  Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

            Mesto Brezno -Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

           s  presným  označením  odosielateľa  –  uchádzača  (adresa/trvalý  pobyt  resp.      sídlo       

           spoločnosti/ miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že každý uchádzač môže podať len jeden súťažný návrh na všetky pozemky ako jeden celok, kt. sú predmetom tejto súťaže
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov  na pozemky ktoré sú predmetom tejto súťaže ako celok, budú  všetky jeho súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • ak podá predkladateľ  súťažný návrh len na jednotlivé pozemky a teda nie na všetky pozemky ako celok,  budú  tieto súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 17.12.2020 do     14 00 hod.,  
 • obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – nájom pozemkov  v lokalite Predné Halny za účelom vybudovania a zabezpečenia prevádzky kempu“; ponuky budú vyhodnotené súťažnou komisiou  do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách v kancelárii č. d. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky s povinnosťou uviesť  titul, meno a  priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu/miesto podnikania, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky,  s povinnosťou uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť  čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na www. brezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

B/  Účel nájmu:

  Vybudovanie a zabezpečenie prevádzky kempu

 

C/  Doba nájmu:

5 rokov

D/  Stanovenie minimálnej ceny ročného nájomného

Minimálna   vyhlasovateľom   požadovaná   cena    ročného nájomného za predmet súťaže

ako celok  je  vo výške 2 434,70 eur.

 

E/  Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknuté ročné nájomné predložené navrhovateľom  za predmet súťaže ako jeden celok
 • súťažnému návrhu s najvyšším ponúknutým nájomným bude pridelené poradie č. 1, ďalšiemu v poradí ako druhému najvýhodnejšiemu poradie č. 2 atď. V prípade rovnakej ponuky, je rozhodujúci skorší termín podania návrhu.

 

F/  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pozemky tvoriace predmet súťaže dáva prenajímateľ do nájmu za účelom vybudovania a zabezpečenia prevádzky kempu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje na vlastné náklady a podľa pokynov vyhlasovateľa vybudovať oplotenie kempu a jeho oddelenie od cesty I. triedy č. 66  izolačnou zeleňou
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že bude znášať náklady na zabezpečenie kempu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje na vlastné náklady a podľa pokynov vyhlasovateľa vybudovať v kempe táborisko pre návštevníkov  kempu, súčasťou ktorého bude ihrisko pre loptové hry, miesto na stanovanie návštevníkov kempu, ohnisko
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje na vlastné náklady a podľa pokynov vyhlasovateľa vybudovať v kempe nástupnú stanicu pre vodákov a  sklad pre umiestnenie vodáckych potrieb
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje na vlastné náklady a podľa pokynov vyhlasovateľa vybudovať v kempe samostatné oddelené WC a sprchy pre mužov a pre ženy (minimálne uložením dvoch sanitárnych kontajnerov)
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje na vlastné náklady a podľa pokynov vyhlasovateľa zabezpečiť  v kempe službu  občerstvenie
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje na vlastné náklady a podľa pokynov vyhlasovateľa zabezpečiť parkovanie motorových vozidiel návštevníkov kempu
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že v nájomnej zmluve bude stanovená 5 mesačná výpovedná doba, a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy vypratať predmet súťaže na vlastné náklady; v prípade, že si nájomca túto povinnosť nesplní vypratanie predmetu súťaže zabezpečí mesto Brezno, a to na náklady nájomcu
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pred samotným vybudovaním kempu je potrebné schválenie jeho vizualizácie prenajímateľom – mestom Breznom; zároveň berie na vedomie skutočnosť, že všetky stavebné úpravy môžu byť realizované len po predchádzajúcom súhlase mesta Brezna ako prenajímateľa
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje zrealizovať vybudovanie kempu  v lehote jedného roka odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy inak má prenajímateľ – mesto Brezno právo na odstúpenie od nájomnej zmluvy
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmet súťaže v stave v akom sa predmet súťaže nachádza ku dňu podpisu nájomnej zmluvy;
 • obsah nájomnej  zmluvy,  ako  aj  jej  podmienky  musia  vychádzať  zo  Zásad  hospodárenia   a nakladania s majetkom mesta Brezno,
 • nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa;

 

G/  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • podmieňuje akceptáciu nájmu nehnuteľnosti podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač od akceptácie nájmu uzatvoril nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od oznámenia o prijatí jeho návrhu zo strany vyhlasovateľa;
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný  návrh  a nedôjde  na   strane  navrhovateľa  k uzatvoreniu  nájomnej  zmluvy      v požadovanej
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak ako bola verejná obchodná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a web mesta Brezna).

 

H/  Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný písomne do 5 pracovných dní od akceptácie prenájmu nehnuteľností;
 • vyhlasovateľ zároveň   uverejní   informáciu   o víťazovi   obchodnej   verejnej   súťaže   alebo  o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.

 

I/   Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • navrhovateľ môže predložiť len jeden kompletný súťažný návrh;
 • ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené;
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky dodržané podmienky súťaže pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnili podmienky súťaže a boli vylúčení.

 

J/   Podávanie informácii

  Bližšie   informácie  Vám  budú  poskytnuté  na  Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a    

  majetkový    (kancelária  č.  25,  I.  posch.),  telefonicky  na   č.   tel.:  048/ 6306 262,    alebo             

  e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk; 

 

V Brezne 18.11.2020                                                           

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta

 

 suhlas-osobne-udaje4  PDF - dokument  104.92 kB

 tlacivo-cenovej-ponuky-fyzicka-osoba2  PDF - dokument  97.74 kB

 tlacivo-cenovej-ponuky-fyzicka-osoba-podnikatel  PDF - dokument  98.98 kB

 tlacivo-cenovej-ponuky-pravnicka-osoba2  PDF - dokument  99.45 kB