Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno (pozemky v lokalite Mlynná dolina v k.ú. Brezno)

Zverejnené: 21.07.2020

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a  nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno (pozemky v lokalite Mlynná dolina v k.ú. Brezno)   a to :  

 

novovytvorené parcely, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou MACO - D, s.r.o., Židlovo 414/31, 977 01  Brezno, č. 46001336-361/19  z parcely 8097/1 lesný pozemok o výmere 1 058 596 m2 a  z parcely 8097/2,  lesný pozemok o výmere 2387 m2, obe  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1 a to :

 • parcela reg. C-KN č. 8097/39, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 875 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/40, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 975 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/41, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 998 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/42, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 744 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/43, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 660 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/44, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 665 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/45, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 764 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/46, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 609 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/47, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 598 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/48, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 917 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/49, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 1123 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/50, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 1317 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/52, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 681 m2

 

 

Vymedzenie a popis predmetu súťaže:

novovytvorené parcely, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou MACO - D, s.r.o., Židlovo 414/31, 977 01  Brezno, č. 46001336-361/19  z parcely 8097/1 lesný pozemok o výmere 1 058 596 m2 a  z parcely 8097/2,  lesný pozemok o výmere 2387 m2, obe  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1 a to :

 • parcela reg. C-KN č. 8097/39, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 875 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/40, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 975 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/41, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 998 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/42, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 744 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/43, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 660 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/44, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 665 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/45, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 764 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/46, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 609 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/47, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 598 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/48, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 917 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/49, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 1123 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/50, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 1317 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/52, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 681 m2

 

Pozemky, ktoré sú predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže, sa nachádzajú v lokalite Mlynná dolina v k. ú. Brezno, v existujúcej rekreačnej oblasti. V prípade záujmu, majú predkladatelia  súťažných návrhov  možnosť zúčastniť sa miestnej ohliadky predmetu súťaže v termíne, ktorý urči vyhlasovateľ súťaže. Miestna ohliadka predmetu súťaže sa uskutoční v termíne  3 až 5 dní pred uplynutím lehoty na podávanie súťažných návrhov. Vyhlasovateľ súťaže zverejní  termín miestnej ohliadky predmetu súťaže (v prípade záujmu) na svojom webovom sídle  najneskôr 3 dní pred jej uskutočnením. Záujem o miestnu ohliadku predmetu súťaže je potrebné oznámiť vyhlasovateľovi súťaže telefonicky na tel. čísle 048/6306 262, prípadne e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk a to najneskôr 10 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie súťažných návrhov. 

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno č. 156/2019 zo dňa  18.09.2019;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok tejto súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo spoločnosti / miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu môže byť len jeden pozemok, pričom predkladatelia môžu podať aj viac súťažných návrhov na rôzne pozemky ktoré sú predmetom tejto súťaže, ale každý súťažný návrh musí byť v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ napr. tri súťažné návrhy na tri pozemky, doručí tri zalepené a označené obálky),
 • ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na rôzne pozemky kt. sú predmetom tejto súťaže, označí prioritu súťažných návrhov (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z dôvodu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom,   môže uspieť   v poradí s druhým, prípadne tretím, alebo štvrtým návrhom... (napr. navrhovateľ podá prvý súťažný návrh na pozemok č. 1, kde nebude úspešný, lebo ním navrhnutá cena nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh (napr. pozemok č. 2). Ak ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí súťažný návrh (napr. pozemok č. 3), atď... Ak bude víťazný hneď prvý súťažný návrh navrhovateľa (t. j. ktorý navrhovateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať, pokiaľ navrhovateľ neuvedie na tlačive záväznej ponuky označenej ako „prvý súťažný návrh“, že má záujem o viac pozemkov
 • v prípade ak navrhovateľ na tlačive záväznej ponuky označenej ako „prvý súťažný návrh“ uvedie, že má záujem o viac pozemkov, zároveň uvedie aj  presný počet pozemkov
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý pozemok, budú všetky jeho súťažné návrhy zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 19.08.2020 do 14 00 hod.,
 • obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – pozemky Mlynná dolina“; ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách v kancelárii č. d. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť meno, a  priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je predložiť riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť obchodné meno, sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť  čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na www. brezno.sk;
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí  majú  voči  Mestu  Brezno  a  jeho  príspevkovým  a  rozpočtovým  organizáciám,  ako  aj  k  spoločnostiam  s  väčšinovou  účasťou  ku  dňu  podania  ponuky  akýkoľvek  peňažný,  alebo  nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako  nevymožiteľný.

 

B/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna  kúpna  cena  pre  jednotlivé pozemky požadovaná vyhlasovateľom je 45,00   eur za 1 m² pozemku.

 

C/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný uviesť účel, na ktorý chce nehnuteľnosť používať a ktorý musí byť v súlade s ÚPN mesta
 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 1000,00 eur (slovom jedentisíc eur), a to na bankový účet mesta Brezna, číslo účtu : 2002795045/5600, IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045, vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko a. s., s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - právnická osoba uvedie IČO, fyzická osoba uvedie rodné číslo) a to  najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na rôzne pozemky kt. sú predmetom tejto súťaže, je povinný zložiť len jednu finančnú zábezpeku vo výške 1000,00 eur,
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode D.

 

D/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti,  ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č. 1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č. 2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;

 

E/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy bez ohľadu na skutočnosť, či sa zúčastnil miestnej ohliadky predmetu súťaže;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ, kupujúci;
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje predkupné právo v prípade ak by úspešný uchádzač vysúťažený stavebný pozemok predával
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

 

F/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky  primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

G/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky /víťazných ponúk/ bude o výbere ponuky informovaný  do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ uverejní informáciu o víťazovi /víťazoch/ obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

 

H/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

I/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a majetkový  (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048/ 6306 262, alebo              e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk; 

 

V Brezne 20.07.2020

 

 ...................................................

 JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

 primátor mesta

 mlynna_-_tlacivo_cenovej_ponuky_-_fyzicka_osoba  PDF - dokument  84.20 kB

 mlynna_-_tlacivo_cenovej_ponuky_-_pravnicka_osoba  PDF - dokument  85.75 kB

 suhlas-osobne-udaje2  PDF - dokument  105.12 kB