Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a spoluvlastníckych podielov k prístupovej ceste ku pozemkom nachádzajúcich sa v blízkosti Staničnej ulice v Brezne

Zverejnené: 21.07.2020

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnÚ verejnÚ súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov a spoluvlastníckych  podielov k prístupovej ceste ku  pozemkom nachádzajúcich  sa  v blízkosti Staničnej ulice v Brezne

 

Predmet súťaže :

 

predmet súťaže č. 1

pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

                  pozemok

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 2271/6, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 8684 m2 vytvorená geometrickým plánom č. 00634808-082/2020, vyhotoveným spoločnosťou Siman  a  Jorčík spol. s  o., IČO: 00634808, so sídlom :  Židlovo 3,  977 01 Brezno, úradne overeným pod číslom 166/20 (príloha č. 1 súťažných podmienok) pričlenením  pozemkov resp. častí pozemkov -  parcela reg.      C-KN č. 2271/9, ostatná plocha, o výmere 6984  m2,  parcela reg.  C-KN č. 2271/6, ostatná plocha, o výmere 1623  m2,  obe  v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1, parcela reg.  E-KN č. 2005, trvalý trávny porast, o výmere 121  m2, parcela reg.  E-KN č. 16179/10, ostatná plocha, o výmere 406 m2,  obe  v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k pozemku 

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 836/97, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1137 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 00634808-082/2020, vyhotoveným spoločnosťou Siman a  Jorčík spol. s  o., IČO: 00634808, so sídlom :  Židlovo 3,  977 01 Brezno, úradne overeným pod číslom 166/20, pričlením  pozemkov resp. častí pozemkov -  parcela reg.  C-KN č. 836/97, ostatná plocha, o výmere 522  m2, parcela reg.  C-KN č. 2271/3, ostatná plocha, o výmere 5550  m2, parcela reg.  C-KN č. 2271/6, ostatná plocha, o výmere 1623  m2,  v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1, parcela reg.  E-KN č. 2003, trvalý trávny porast, o výmere 64  m2, parcela reg.  E-KN č. 2004, trvalý trávny porast, o výmere 181  m2, parcela reg.  E-KN č. 2005, trvalý trávny porast, o výmere 121  m2, parcela reg.  E-KN č. 16179/10, ostatná plocha, o výmere 406 m2,  parcela reg.  E-KN č. 16179/24, ostatná plocha, o výmere 265 m2,  všetky v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

predmet súťaže č. 2

pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

                  pozemok

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 2271/27, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1540 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 00634808-082/2020, vyhotoveným spoločnosťou Siman a  Jorčík spol. s  o., IČO: 00634808, so sídlom :  Židlovo 3,  977 01 Brezno, úradne overeným pod číslom 166/20 pričlenením  pozemkov resp. častí pozemkov -  parcela reg.  E-KN č. 2002/11, trvalý trávny porast, o výmere 490  m2,  parcela reg.  E-KN č. 2004, trvalý trávny porast, o výmere 181  m2,  parcela reg.  E-KN č. 2063/1, trvalý trávny porast, o výmere 605  m2, parcela reg.  E-KN č. 16179/24, ostatná plocha, o výmere 265 m2,  všetky   v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1, parcela reg.  C-KN č. 2271/3, ostatná plocha, o výmere 5550  m2,  v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,

 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k pozemku 

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 836/97, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1137 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 00634808-082/2020, vyhotoveným spoločnosťou Siman a  Jorčík spol. s  o., IČO: 00634808, so sídlom :  Židlovo 3,  977 01 Brezno, úradne overeným pod číslom 166/20, pričlením  pozemkov resp. častí pozemkov -  parcela reg.  C-KN č. 836/97, ostatná plocha, o výmere 522  m2, parcela reg.  C-KN č. 2271/3, ostatná plocha, o výmere 5550  m2, parcela reg.  C-KN č. 2271/6, ostatná plocha, o výmere 1623  m2,  v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1, parcela reg.  E-KN č. 2003, trvalý trávny porast, o výmere 64  m2, parcela reg.  E-KN č. 2004, trvalý trávny porast, o výmere 181  m2, parcela reg.  E-KN č. 2005, trvalý trávny porast, o výmere 121  m2, parcela reg.  E-KN č. 16179/10, ostatná plocha, o výmere 406 m2,  parcela reg.  E-KN č. 16179/24, ostatná plocha, o výmere 265 m2,  všetky v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

predmet súťaže č. 3

pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

                  pozemok

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 2271/3, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 4954 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 00634808-082/2020, vyhotoveným spoločnosťou Siman a  Jorčík spol. s  o., IČO: 00634808, so sídlom :  Židlovo 3,  977 01 Brezno, úradne overeným pod číslom 166/20,  odčlenením od pozemku - parcela reg.  C-KN č. 2271/3, ostatná plocha, o výmere 5550  m2,  v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,  

 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k pozemku 

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 836/97, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1137 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 00634808-082/2020, vyhotoveným spoločnosťou Siman a  Jorčík spol. s  o., IČO: 00634808, so sídlom :  Židlovo 3,  977 01 Brezno, úradne overeným pod číslom 166/20, pričlením  pozemkov resp. častí pozemkov -  parcela reg.  C-KN č. 836/97, ostatná plocha, o výmere 522  m2, parcela reg.  C-KN č. 2271/3, ostatná plocha, o výmere 5550  m2, parcela reg.  C-KN č. 2271/6, ostatná plocha, o výmere 1623  m2,  v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1, parcela reg.  E-KN č. 2003, trvalý trávny porast, o výmere 64  m2, parcela reg.  E-KN č. 2004, trvalý trávny porast, o výmere 181  m2, parcela reg.  E-KN č. 2005, trvalý trávny porast, o výmere 121  m2, parcela reg.  E-KN č. 16179/10, ostatná plocha, o výmere 406 m2,  parcela reg.  E-KN č. 16179/24, ostatná plocha, o výmere 265 m2,  všetky v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

- vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že časť predmetu súťaže je zaťažená právami tretích osôb, t. j. vyhlasovateľ súťaže má založený právny vzťah s tretími osobami Nájomnou zmluvou  č. 152/2017 OSOVS-E-NZ zo dňa 14.03.2017, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta Brezno

- vyhlasovateľ súťaže  upozorňuje, že časť predmetu súťaže sa nachádza v ochrannom pásme navrhovaného obchvatu  II. etapa, 1. úsek

- vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že na časti  predmetu súťaže eviduje trasu inžinierskych sieti (verejná kanalizácia) a to  v rozsahu podľa grafickej prílohy č. 2 súťažných podmienok

 

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno zo dňa 05.2020;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu :

            Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

           s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo        

           spoločnosti) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu môže byť len jeden pozemok vrátane spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste ku pozemku (napr. predmet súťaže č. 1), pričom predkladatelia môžu podať aj viac súťažných návrhov na rôzne pozemky vrátane spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste ku pozemkom, kt. sú predmetom tejto súťaže, ale každý súťažný návrh musí byť v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ napr. tri súťažné návrhy na tri pozemky vrátane spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste ku  pozemku, doručí tri zalepené a označené obálky),
 • ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na rôzne pozemky vrátane spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste ku  pozemkom kt. sú predmetom tejto súťaže, označí prioritu súťažných návrhov (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z dôvodu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom, môže uspieť v poradí s druhým, prípadne tretím návrhom...  (napr. navrhovateľ podá prvý súťažný návrh na  predmet súťaže č. 1, kde nebude úspešný, lebo ním navrhnutá cena nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh (napr. predmet súťaže č. 2). Ak ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí súťažný návrh (predmet súťaže č.  3). Ak bude víťazný hneď prvý súťažný návrh navrhovateľa (t. j. ktorý navrhovateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať, pokiaľ neuvedie v prvom súťažnom návrhu, že má záujem o viac pozemkov vrátane spoluvlastníckych podielov k prístupovej ceste k  pozemkom, ktoré sú predmetom súťaže.
 • v prípade ak navrhovateľ na tlačive záväznej ponuky označenej ako „prvý súťažný návrh“ uvedie, že má záujem o viac pozemkov vrátane spoluvlastníckych podielov k prístupovej ceste k pozemkom,  uvedie aj  ich presný počet (napr. prejaví  záujem o predmet súťaže č.  2 a predmet súťaže č. 3)
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý pozemok vrátane spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste ku  pozemku, budú všetky jeho súťažné návrhy zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 19.08.2020 do 14 00  ,
 • obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – pozemky, Staničná ulica“;
 • súťažné ponuky budú vyhodnotené komisiou na vyhodnotenie súťažných návrhov do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a majetkový v kancelárii č. d. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky s povinnosťou uviesť meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ (zverejnené na www. brezno.sk, alebo si ho možno prevziať  na Mestskom úrade  Brezno – odbor právny a majetkový,  kancelária č. 25, I. posch.)
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

B/ Využitie nehnuteľností

Podľa schváleného ÚPN mesta Brezna sa dané pozemky nachádzajú v urbanistickom okrsku č. 1b – Brezenec v časti určenej ako ZJ - Zmiešané územie jadra sídla 

 

- slúži pre umiestňovanie obchodných, kultúrnych, správnych a hospodárskych zariadení

- prípustné je i bývanie v horných podlažiach.

V jadrách pričlenených  obcí by prízemie objektov malo byť využité pre občiansku vybavenosť a podlažie pre bývanie. V týchto územiach je možné umiestniť objekt vybavenosti bez bývania, opačný prípad je bývanie bez vybavenosti - ako novostavba sa nepripúšťa. Ak to umožní charakter pozemku, je možné sem umiestniť (napr. v zadnom trakte) i remeselnú alebo drobnú výrobu bez nepriaznivých dôsledkov na životné prostredie v bezprostrednom okolí. Koncentrácia uvedených zariadení pripúšťa obmedzený dopad na kvalitu životného prostredia, predovšetkým z hľadiska hluku (pravidelná dopravná obsluha zariadení i samotná prevádzka zariadení - zábavné centrá, nákupné centrá ...). Samotná prevádzka objektov však nesmie zaťažovať životné prostredie nadmerným hlukom, zápachom a nedostatočnou hygienou.

- dopravnú obsluhu územia je potrebné zabezpečiť menšími nákladnými resp. dodávkovými automobilmi - do nosnosti 1,5 resp. 3 tony a časovým obmedzením. V týchto územiach je možné umiestňovať parkoviská, parkovacie garáže i hromadné garáže pre IAD pri dodržaní hygienických predpisov. Odstavovanie a parkovanie vozidiel zamestnancov je nutné riešiť na vlastných pozemkoch.

 

Vhodné funkcie:

 1. polyfunkčné domy s bývaním
 2. byty majiteľov a správcov, pohotovostné byty
 3. umelecké a jazykové školy
 4. zdravotnícke objekty
 5. kultúrne objekty
 6. cirkevné objekty
 7. hotely
 8. stravovacie objekty
 9. obchody
 10. nevýrobné služby
 11. objekty štátnej a obecnej správy
 12. objekty polície a požiarnikov
 13. objekty úradov
 14. remeslá a opravárenské služby
 15. parkovacie garáže, parkoviská IAD a hromadné garáže

 

Prípustné funkcie

 1. rodinné domy
 2. bytové domy
 3. zariadenie základnej občianskej vybavenosti
 4. stredné a učňovské školy
 5. internáty a slobodárne
 6. športové objekty
 7. drobné prevádzky
 8. čerpacie stanice PHM

 

ÚPN mesta Brezna – Zmeny a doplnky 11, schválené mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 30.12.2015 VZN č. 19/2015, uzn. č. 220/2015, v časti urbanistická koncepcia prebudovania dopravného konceptu mesta riešia navrhovaný obchvat  II. etapa, 1. úsek (zmena XI/8), ktorý záujmové územie lemuje priamo stavbou obchvatu a to vlastným ochranným pásmom.

Cestné ochranné pásmo cesty I. triedy – 50 m od osi, v zmysle Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, určuje obmedzenia v ochrannom pásme, a to vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu alebo povolenie stavby.

    

C/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena požadovaná vyhlasovateľom za predmet súťaže  je 21,00 eur za 1 m² pozemku. Celková kúpna cena za jednotlivý predmet súťaže pozostáva zo súčtu  kúpnej ceny za pozemok a kúpnej ceny spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste. Predkladateľ cenovej ponuky ponúkne len jednu cenovú ponuku za 1 m2  pozemku, nebude ponúkať osobitne dve cenové ponuky, jednu za  pozemok a jednu za  spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste. Cena spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste sa určí ako  súčin cenovej ponuky navrhovateľa za 1 m2  pozemku, výmery pozemku kt. tvorí prístupovú cestu a veľkosti spoluvlastníckeho podielu. 

 

D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 10 000,00 eur  (slovom desaťtisíc eur), s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - právnická osoba uvedie IČO, uchádzač - fyzická osoba uvedie rodné číslo) a to na bankový účet mesta Brezno, číslo účtu : 2002795045/5600,  IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045, vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s. najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • Doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie  súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.

 

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;

 

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že časť predmetu súťaže je zaťažená právami tretích osôb - vyhlasovateľ súťaže má založený právny vzťah s tretími osobami Nájomnou zmluvou č. 152/2017 OSOVS-E-NZ zo dňa 14.03.2017, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta Brezno
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že časť predmetu súťaže sa nachádza v ochrannom pásme navrhovaného obchvatu etapa, 1. úsek
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že na časti predmetu súťaže sa nachádzajú  inžinierske  siete (verejná kanalizácia)
 • vyhlasovateľ podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 • úspešný uchádzač je povinný (v prípade, že budú splnené podmienky podľa osobitného predpisu) zapísať sa v registri partnerov verejného sektora pred uzatvorením kúpnej zmluvy;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ - kupujúci;
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

 

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť kedykoľvek všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť a to kedykoľvek aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný  do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk. Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

 

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

 

J/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a majetkový  (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk; 

    

V Brezne 20.07.2020

                                                                                                                                       

 .................................................

 JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

 primátor mesta

Prílohy :

 1. geometrický plán č. 00634808-082/2020
 2. grafický náčrt trasy inžinierskych sieti

 priloha-c.-1-k-ovs  PDF - dokument  183.51 kB

 priloha-c.-2-k-ovs  PDF - dokument  148.52 kB

 suhlas-osobne-udaje  PDF - dokument  104.21 kB

 tlacivo-cenovej-ponuky---fyzicka-osoba  PDF - dokument  150.54 kB

 tlacivo-cenovej-ponuky---pravnicka-osoba  PDF - dokument  155.01 kB