Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV a žiadosť o vyjadrenie

Zverejnené: 17.02.2020

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno


Vec:  

Oznámenie  o prerokovaní  Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV  a žiadosť o vyjadrenie

 

Mesto Brezno  ako obstarávateľ ÚPN-M Brezna – Zmeny a doplnky č. XIV podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) oznamuje v súlade s ustanovením § 22 ods. 2)  stavebného zákona dotknutým obciam,  dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám

 

prerokovanie Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV.

 

Komplexný materiál Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV je k  nahliadnutiu na Mestskom úrade v Brezne, na odbore Architekta mesta Brezno, počas úradných hodín. V elektronickej podobe sa materiál nachádza  na webovom sídle obstarávateľa https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/ , prípadne je možné si ho vyžiadať na adrese zarkon@slovanet.sk

 

Pripomienky a podnety k Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV  je možné predložiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia  písomne na adresu: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno. Ak sa dožiadaný subjekt nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k oznámenému návrhu.

 

S pozdravom

                                                                                                          
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta 

Súbory na stiahnutie