Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže - budova bývalej ZŠ na Školskej ul. č. 5

Zverejnené: 11.02.2020

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže Mesto Brezno  v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, oznamuje výsledok

 

obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno a to : 

budovy  bývalej základnej školy na Školskej ul. č. 5 v Brezne, vrátane príslušenstva  a priľahlých pozemkov.

 

Predmet súťaže:

 

Stavby:

  • hlavná budova ZŠ, č. súp. 136, č. or. 5, postavená na  pozemku  parc.reg. C- KN č. 400/3
  •  hlavná budova ZŠ, č. súp. 136, č. or. 5, postavená na  pozemku  parc.reg. C- KN č. 400/4

Pozemky:

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 400/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  2240 m² , oddelená geometrickým plánom č. 36639729-577/2019 z 10.12.2019, vyhotoviteľ SAJ, Židlovo 3, Brezno
  • parcela reg. C-KN č. 400/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere    274 m²  
  • parcela reg. C-KN č. 400/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  1081 m²  

 

všetky v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 07.02.2020, lehota na podávanie súťažných návrhov skončila dňa 07.02.2020 o 14.00 hodine.

Zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov sa konalo dňa 11.02.2020 od 09.45 hod.

 

Obchodná verejná súťaž  bola ukončená bez výberu súťažného návrhu z dôvodu, že do súťaže  nebol predložený žiadny súťažný návrh.

 

V Brezne   11.02.2020

 

 JUDr. Tomáš Abel, PhD.

 primátor mesta, v. r.