Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku v lokalite Mlynná dolina k.ú Brezno

Zverejnené: 28.01.2020

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnÚ verejnÚ súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno (pozemky v lokalite Mlynná dolina v k.ú. Brezno)

 

Bližšie informácie v nasledovných súboroch:

 

 vos_mlynna_dolina  zip  546.28 kB