Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Voľné pracovné miesto Informatik

Zverejnené: 17.01.2020

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Informatik

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.03.2020

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1100,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod útvar prednostu s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore – informatika, aplikovaná informatika, automatizácia a riadenie systémov, komunikačné technológie
 • odborná prax min. 3 roky v odbore
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

Iné kritéria a požiadavky:

 • Znalosti operačných systémov Windows Server / klient
 • Active Directory, Group Police, DHCP, DNS, ostatné administrátroské snap-in konzoly a pod.
 • NTFS oprávnenia
 • VMware virtualizávcia - (ESX, vCenter a pod.)
 • Správa a rozvoj LAN a VPN sietí
 • Firewally
 • Využívanie konzol (CMD, PowerShell, BATCH file)
 • SQL - základy
 • Apache (MAMP)
 • HTML, CSS, JavaScript (al. jQuery) - stredne pokročilý
 • PHP, MySQL - základy1
 • MS Office

 

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 31. januára 2020 s označením „Informatik“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce informatika
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 16.01.2020