Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 06.11.2019

 

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • parcelu C-KN  – 1320/1 ostatná plocha 51 m2 , k. ú. Brezno, obec Brezno vedená  na LV 2351, do vlastníctva Mariana Kováča,  bytom Brezno

 

V Brezne 04.11.2019

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v .r.

primátor mesta