Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie na obsadenie funkcie - Príslušník / príslušníčka mestskej polície

Zverejnené: 18.10.2019

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Príslušník/príslušníčka mestskej polície

 

Počet obsadzovaných miest: 2

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  15.11.2019

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1000,00 Eur + príplatky a odmeny

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Mestskú políciu s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • osoba staršia ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná, duševná a odborná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • vítaný zbrojný preukaz C - výhodou
 • vodičské oprávnenie B
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta
 • ovládanie úradného slovenského jazyka
 • znalosť cudzích jazykov – výhodou
 • znalosť práce s PC – word, excel
 • dobrá fyzická zdatnosť,
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • vysoká miera tolerancie voči stresu
 • flexibilita
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť príslušníka mestskej polície (zákon o obecnej polícii, zákon o obecnom zriadení, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, platné VZN)

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 31. októbra 2019 s označením „Príslušník mestskej polície“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce príslušníka mestskej polície
 • fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Podmienkou prijatia je:

 • splnenie požiadaviek
 • úspešné absolvovanie ústneho pohovoru
 • úspešné absolvovanie testu zo slovenského jazyka

 

Prijímacie výberové konanie pozostáva z písomného testu zameraného na slovenský jazyk, zo všeobecných vedomostí a pohovoru. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.   Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania je uchádzač bez odbornej spôsobilosti zaradený do kurzu odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície, uchádzač s odbornou spôsobilosťou priamo do výkonu.

Po získaní odbornej spôsobilosti musí príslušník požiadať o vydanie zbrojného preukazu skupiny „C“ v zmysle zákona č. 190/2006 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru.

 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk