Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Daňová exekučná výzva - Marian Gábriš

Zverejnené: 16.10.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

                                                                                

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt: Marian Gábriš

nar.: 02.08.1952 

bytom Štvrť Ladislava Novomeského  1234/ 19

977 01 Brezno

                       

Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 15.10.2019, č. MsU-2019/12464-3

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

 

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 15.10.2019, č. MsU-2019/12464-3 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

 

                                                                                         JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                              primátor mesta