Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Daňová exekučná výzva - Adela Ferkovičová

Zverejnené: 14.10.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt:  Adela Ferkovičová

nar.  15.04.1940

bytom:  Krčulova 1199/12, 977 01 Brezno

                       

Písomnosť:  Daňový exekučný príkaz zo dňa     

14.10.2019, č. sp. MsU-2019/11986-6

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňový exekučný príkaz zo dňa 14.10.2019, č. sp. MsU-2019/11986-6 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.