Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - Združená prípojka – splašková kanalizácia

Zverejnené: 23.09.2019

OBEC    VALASKÁ

Stavebný úrad

Nám. 1. mája 460/8,  976 46 Valaská

 

Č.: 3996/2018                                                                          

V Brezne dňa: 13.09.2019 

Vybavuje: Ing. Dzubáková ( č. tel. 048/6306282) Email: gabriela.dzubakova@brezno.sk    

 

 

VEC: OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 17.05.2018 podalo a dňa 12.09.2019 doplnilo mesto Brezno so sídlom na Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, Brezno návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Združená prípojka – splašková kanalizácia ul. Horná a ul. Dolná, Brezno“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN C 6150/2, 6150/23, 1836/1, 3807/1, KN E 12803/1, 12600/3, 12803/2, 12600/5  v k. ú. Brezno.

 

Popis zámeru:

Nová združená kanalizačná prípojka rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z 11 rodinných domov v koncovom prepojení ulíc Horná a Dolná. Jej trasa bude vedená od miesta zaústenia do existujúcej kanalizačnej šachty (koncová šachta prípojky splaškovej kanalizácie DN 200 vybudovaná v rámci výstavby verejnej kanalizácie v ulici Potočná) v trávnatej ploche, pokračovať bude okrajom ulice Dolná, ďalej v trávnatej ploche popri oplotení súbežne s okrajom ulice Horná, ukončená v existujúcej betónovej šachte, do ktorej sú v súčasnosti zaústené prípojky z domov na pozemkoch parc.č. KN C 1933/46 a 1933/58.

Celková dľžka združenej prípojky bude 201,68 m. Použité budú plnostenné kanalizačné rúry PVC-U, KG SW, SN 8 profilu DN 200. Do navrhovaného potrubia budú zaústené prípojky DN 150 z RD a to cez odbočné tvarovky DN 200/150 pod uhlom 45° resp. do dna kanal. šachty. Pozdľžny sklon potrubia prípojky z RD bude min. 2 %.

V miestach smerových a výškových lomov potrubia budú vybudované revízne kanalizačné šachty v počte 6 ks.

 

      Obec Valaská ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

18.10.2019 t.j. piatok o 9.00 hod.

Konanie sa uskutoční so zrazom na mestskom úrade v Brezne, prízemie, č. dv. 12.
     Do  podkladov  rozhodnutia   možno  nahliadnuť  pred  dňom ústneho pojednávania na spoločnom obecnom  úrade so sídlom na Mestskom  úrade v  Brezne,  nám. gen. M.R. Štefánika  č.1, kancelária č. 12 v  úradných dňoch (pracovné dni okrem utorka a štvrtka) a pri ústnom pojednávaní.

     Účastníci   územného   konania   môžu   svoje  námietky  a pripomienky k  návrhu uplatniť najneskoršie  pri ústnom pojednávaní, inak sa k  nim nebude  prihliadať. V  tejto  lehote  oznámia  svoje  stanoviská aj dotknuté orgány. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

     Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

 

 

 

                                                                                               Mgr. Peter Jenča

                                                                                                   starosta obce

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 odst.4 stavebného  zákona a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

 

Na vedomie:

 

  • Mesto Brezno – primátor mesta, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
  • Mesto Brezno, odbor IŽPaSP, úsek dopravy, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno (vyj. 2018/3729-02 7095/2018 z 06.03.2018)
  • TS Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno (vyj. 797/2018 TS -4/2018 z 20.02.2018)
  • SSD a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina (vyj. 4600041564 z 12.03.2018)
  • SPP-D,a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyj. TD/NS/0106/2018/Ba z 20.02.2018)
  • Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (vyj. 6611804943 z 26.02.2018)
  • StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica (vyj. 12048/2018/ZC3597-1091 z 15.10.2018)
  • OÚ Brezno, OSŽP, úsek ŠVS, Nám. Gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno (vyj. 2018/002457-002 ev.č. 28/37/2018 z 08.03.2018)