Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Územné rozhodnutie – rozšírenie NN siete 10849 Brezno- Podkoreňová

Zverejnené: 18.09.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

                    

 

MsÚ-2019/11205-08

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

     Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení EV – mont s.r.o. so sídlom Rakytovská cesta 6C, Banská Bystrica – konateľ Ing. Peter Varáček podala 25.06.2019 a doplnila dňa 05.08.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby "10849 Brezno- Podkoreňová – rozšírenie NN siete“ - líniová stavba na pozemkoch parc.č. KN C 4486/1 (KN E 10820/1, 16139/8, 10123), KN C 4479 (KN E 10123), KN C 4489/1 (KN E 10123), KN C 4363, KN C 4490/1 (KN E 10821), KN C 4490/2, 4493, 4498/3 (KN E 10835/4), KN C 6670/1 (KN E 10789 a 10790) v kat. úz.   Brezno.

     Pozemok parc. č. KN C 4490/2 vlastnia podľa listu vlastníctva č. 13958 Štefan Šimko, bytom Podkoreňová 122, Brezno, Ing. Lívia Kereňová, bytom Šaling 840/10, Čierny Balog, Michal Šimko, bytom Podkoreňová 2219/122, Brezno, Daniel Veverka, bytom ČSA 70/48, Brezno, Ing. Jozef Zerzan a Elena Zerzanová, obaja bytom 9.mája 2145/37, Brezno.

      Pozemok parc. č. KN C 4490/1 nemá založený list vlastníctva, KN E 10821 vlastnia podľa listu vlastníctva č. 9563 Dalibor Pôbiš, Krčulova 1199/8, Brezno a Drahoslava Haker, Rathausplatz 7, Unterschleissheim, 857 16, Nemecko.

     K obom zasiahnutým pozemkom predložil stavebník  súhlasy vlastníkov pozemkov s umiestnením stavby.    

     K ostatným zasiahnutým pozemkom stavebný úrad vlastnícke a iné práva preskúmal, ale nedokladoval, pretože už jestvujúce vecné bremeno sa len doplní v tej istej trase.

     Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 09.09.2019.

     Mesto  Brezno ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom  plánovaní a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon)  v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný úrad) posúdil návrh podľa §  37 a §  38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská  uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39 a § 39a) stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

 

"10849 Brezno- Podkoreňová – rozšírenie NN siete“ 

 

na pozemkoch parc.č. KN C 4486/1 (KN E 10820/1, 16139/8, 10123), KN C 4479 (KN E 10123), KN C 4489/1 (KN E 10123), KN C 4363, KN C 4490/1 (KN E 10821), KN C 4490/2, 4493, 4498/3 (KN E 10835/4), KN C 6670/1 (KN E 10789 a 10790) v kat. úz.   Brezno tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

    Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracovala v marci 2019 spoločnosť ELOBA s.r.o. Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ivan Babiak, autorizovaný stavebný inžinier

s č. autor. 0527*A*5-3.

 

 

Pre  umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1) Popis stavby a popis umiestnenia stavby:

 

SO 01: Nové NNK

-pripojenie zemného kábla v novej skrini VRIS2 na PB č. 47 cez pozemky parc.č. KN C 4490/1 a 4490/2 do PRIS7 č.1 a ďalej PRIS5 č.2

-pripojenie vzdušného vedenia smer PB č. 81 až 89

SO 02: NN sieť

-z trafostanice 309/ts/podkoreňová_obec.1 bude vyvedený rozširujúci vzdušný kábel cez PB č. 48 na PB č. 47 do novej skrine VRIS2 . PB č. 47 bude vymenený, na PB č. 44, 38, 30 a 89 budú vykonané zmeny (na PB č. 30 budú v existujúcej skrini VRIS2 založené poistky PN1-100A smer PB č. 33, na PB č. 38 bude vymenená VRIS1 za VRIS2 a sieť bude ukončená zo všetkých strán, poistky nebudú založené, na PB č. 44 bude namontovaná nová skriňa VRIS1 – poistky PN1 125 A, na PB č. 89 bude namontovaná nová skriňa VRIS2 – poistky PN1 40 A, na PB č. 44 a 89 je potrebné vybudovať uzemnenie pomocou uzemňovacích tyčí 2 m po 3 ks)

 

2) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

Okresný úrad Brezno, odbor SŽP, úsek ŠS OH:

-dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;

-nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom: 17 05 04 - zemina a kameni vo iné ako uvedené v 17 05 03, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre uskladnenie a využitie zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasov podľa § 97 ods. 1 zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov;

-v prípade vzniku ďalších odpadov, tieto odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-požiadat' Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie podl'a § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k dokumentácii predkladanej v kolaudačnom konaní, ku ktorej stavebník doloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

 

Okresný úrad Brezno, odbor SŽP, úsek ŠS OPaK:

1.Z dôvodu realizácie stavby a prístupu techniky by k výrubom drevín dôjsť nemalo. Požadujeme však zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

2.Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému, čo najskôr zasypať. Pri prácach dodržať normu - Slovenská technická norma, STN 83 7010 (r. 2005) Ochrana prírody, Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

  1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu je investor povinný požiadat' o súhlas príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Mesto Brezno) na výrub drevín, pričom je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy - v súlade s ustanoveniami § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

4.Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v predloženej žiadosti, a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov.

5.Potenciálnym zdrojom šírenia inváznych rastlín predstavujú činnosti ako je narušenie pôdneho krytu, presuny zemín ako aj pohyb mechanizmov, v prípade pozitívneho výskytu inváznych druhov rastlín zabezpečiť ich odstraňovanie na náklady investora.

  1. Pre zriadenie staveniska použiť pozemky navrhnuté na zástavbu.

7.Zemné ako aj stavebné práce realizovať vo vhodnom ročnom a vegetačnom období (sucho, bez zrážok), aby sa zabránilo vytváraniu koľají a poškodzovaniu okolitého prírodného prostredia.

8.Pohyb mechanizmov obmedziť na spevnené plochy (prístupovú cestu) a na stavebné pozemky. Pohyb mechanizmov vo voľnej krajine je obmedzený. Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt.

9.Nevytvárať depóniá stavebného materiálu a výkopovej zeminy vo voľnej krajine. Prípadne, výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy dotknutého územia.

10.Upozorňujeme, že so vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou je potrebné nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov podľa § 4 ods. 1 zákona.

12.Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemný mi prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

 

SSE –D a.s. Žilina:

-Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.

-V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD                                                                                 

 

PD Ďumbier:

Požadujeme, aby sa výkopové práce vykonávali opatrne z dôvodu, že daným územím prechádza vodovodná prípojka, ktorá bola vybudovaná ešte v tzv. akcii Z. V prípade poškodenia prípojky požadujeme urýchlené odstránenie poruchy a o tomto neodkladne informovať Ing. Petra Lukáča na tel. č. 0908730313.

 

      V priebehu konania neboli  uplatnené námietky ani  pripomienky účastníkov konania.

                                                                                   

      Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

 

ODÔVODNENIE  :

     Mesto Brezno – stavebný úrad zaevidovalo dňa 25.06.2019 návrh Stredoslovenskej distribučnej, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení EV – mont s.r.o. so sídlom Rakytovská cesta 6C, Banská Bystrica – konateľ Ing. Peter Varáček na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „10849 Brezno- Podkoreňová – rozšírenie NN siete“ - líniová stavba na pozemkoch parc.č. KN C 4486/1 (KN E 10820/1, 16139/8, 10123), KN C 4479 (KN E 10123), KN C 4489/1 (KN E 10123), KN C 4363, KN C 4490/1 (KN E 10821), KN C 4490/2, 4493, 4498/3 (KN E 10835/4), KN C 6670/1 (KN E 10789 a 10790) v kat. úz.   Brezno. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

     Pretože návrh a priložené prílohy neobsahovali všetky potrebné náležitosti, stavebný úrad vyzval listom č. 2019/11205-2 zo dňa 11.07.2019 navrhovateľa na doplnenie podania a územné konanie prerušil.

     Po doplnení návrhu dňa 05.08.2019 listom č. 2019/11025-4 zo dňa 07.08.2019  stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 09.09.2019.  

      Pri ústnom prejednaní bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú začaté, umiestnenie stavby je navrhované v urbanistickom okrsku č. 11 – Podkoreňová - Ivančíkovo  sídelného útvaru mesta Brezno v území ZV – zmiešané územie vidiecke. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platnou územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Brezna, schválenou  MsZ v Brezne zo dňa 14.12.2001 pod  číslom uznesenia 134/2001 ani následnými doplnkami. Pri ústnom prejednaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania .

    Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri  miestnom šetrení resp. z úradnej činnosti stavebného úradu a schválený územný plán mesta Brezno.    

         V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa  § 37 stavebného zákona a

zistil, že jej umiestnenie neodporuje  hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie.  K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili:

Mesto Brezno -odbor majetkový a právny,  úsek správa a evidencia majetku mesta,  Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadové hospodárstvo a  úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Brezne,  SSD a.s., Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  Banská Bystrica,  SPP Distribúcia a.s. Bratislava,  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Brezno.

      Ich  stanoviská  neboli záporné  ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

     Správny poplatok bol uhradený v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z.z.- o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 100 eur na účet mesta Brezno.

 

POUČENIE :

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na   stavebný  úrad  mesta Brezna, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel. PhD,

      primátor mesta

    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

     na základe poverenia

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 odst.2 stavebného  zákona a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Pečiatka a podpis organizácie

potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

                                                                      

Na vedomie:

EV – mont s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív