Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o začatí stavebného konania - VN prípojka a trafostanica

Zverejnené: 02.09.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2019/11859-02

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

VEC
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania

 

Dňa 23.8.2019 podali Brezno Industry, s.r.o., ČSA 69/25, 977 01 Brezno žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu stavby “VN prípojka a trafostanica“  líniová stavba na pozemkoch E-KN parc.č. 3412, 3370, 3369, 3436, 3439, 3440/1, 3440/2, 3444/1, 3447, 3446, 2652, 2653/1, 16203/55, 16203/54 a C-KN 841/86 v k.ú. Brezno, na ktorú vydalo Mesto Brezno, stavebný úrad územné rozhodnutie dňa 10.7.2019 pod číslom MsÚ-2019/10505-18.

 

      Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej  len stavebný zákon)  podľa § 61 ods.4 a 6 stavebného zákona v znení neskorších noviel oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom jednotlivo a  účastníkom konania verejnou vyhláškou a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery  staveniska a  žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.   

 

     Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia, inak k nim  nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje  stanoviská dotknuté orgány.

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na stavebnom úrade – Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, Brezno, prízemie, kancelária č.13,  v úradných dňoch.

 

Popis stavby:

“VN prípojka a trafostanica“ pre spoločnosť Brezno Industry s.r.o.

Napojenie na verejné vzdušné vedenie VN v majetku a správe SSD a.s. Žilina na pozemku E-KN 3412 k.ú Brezno.

Popis trasy: Z podperného bodu č. 9 na pozemku E-KN 3412 k.ú Brezno pokračuje VN prípojka vzduchom na nový pomocný podperný bod na pozemku E-KN 3412 k.ú Brezno v dĺžke  12m, ďalej zemou cez pozemky E-KN v k.ú. Brezno parc.č.: 3412, 3370, 3369, 3436, 3439, 3440/1, 3440/2, 3444/1, 3447, 3446 , 2652, 2653/1, 16203/55, 16203/54 a C-KN 841/86 v k.ú. Brezno

Trafostanica umiestnená na pozemku C-KN 841/86 v k.ú. Brezno, rozmery trafostanice 2,2 x 3,2 m, zapustená do terénu 0,7m, výška nad terénom 2,0m.

Umiestnenie trafostanice:

v odstupe od pozemku 841/52 k.ú. Brezno – 2,0 m

v odstupe od pozemku 841/29 k.ú. Brezno – 2,0 m

Betónová bloková TS EH8, Pi=615 kW, Ps=500kW, osadený transformátor 1000kVA.

Ochranné pásmo TS – 1,0m

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

        JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

      na základe poverenia

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

 

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív