Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/11804-02

Zverejnené: 23.08.2019

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/11804-02

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 


 

Číslo konania č. sp.:  2019/11804-02


Žiadateľ:  Judr. Stanislav Rešutík, Jesenského 1044/9, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 1 ks dreviny tuja smaragdová

    
Miesto výrubu:  na pozemku parc. č. C-KN  3447/1 (zastavaná plocha a nádvorie)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je možné bezpečnostné riziko a zasahovanie do vzdušného vedenia NN

                            

                                                                                                                                          

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív