Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Stavebné povolenie - 0521 - Brezno – Rohozná – Zahustenie DTS

Zverejnené: 19.08.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Stavebné povolenie

 

Dňa 08.08.2018 podala a dňa 17.06.2019 doplnila Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení spoločnosťou MONDEZ, s.r.o., so sídlom Námestie hrdinov 380/10, Žilina, konateľom spoločnosti Ing. Martinom Ondrušekom na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu10521 - Brezno – Rohozná – Zahustenie DTS “ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba v kat. území Brezno.

 

Navrhovateľ má podľa § 139 ods.1 písm. c) zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) v nadväznosti na § 11 ods. 1, písm. f) zákona č. 251/2012 o energetike iné právo na predmetné pozemky, tj. držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy. K dotknutým pozemkom v zastavanom území mesta má navrhovateľ súhlasy s výstavbou od vlastníkov nehnuteľností.

 

Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznámil podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods.4 stavebného zákona začatie stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným účastníkom verejnou vyhláškou a nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 06.08.2019

 

Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal žiadosť stavebníka v spojenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 37 a § 62 stavebného zákona rozhodol takto: stavba

 

,, 10521 - Brezno – Rohozná – Zahustenie DTS

 

líniová stavba v k.ú. Brezno, lokalita Rohozná Brezno tak, ako  je  to zakreslené  v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú  súčasť tohto povolenia (len pre stavebníka) sa podľa § 39, § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a §4 a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e.

 

Členenie a popis stavby stavby:

SO -10 Vedenia VN – vonkajšie

Demontáž a opätovná montáž existujúceho vzdušného holého vedenia 3x35 AIFe6 medzi p.b. č. 3 až 7 v dĺžke trasy 240m.

Demontáž podperných bodov:

 • 1 ks - č. 4 typ Dp 10/16 dvojitý drevený s bet. pätkou a výzbrojou na par.č. KNC 4770.
 • 1 ks - č. 5 typ EPV 2x10,5/6 dvojitý železobetónový podperný bod so základovou konštrukciou a výzbrojou na par.č. KNC 4801.

Montáž nových podperných bodov:

 • 1 ks - č. 4 typ EPV 12/15 jednoduchý železobetónový podperný bod so základovou konštrukciou a výzbrojou na par.č. KNC 4770.
 • 1 ks - č. A typ EPV 10,5/6 jednoduchý železobetónový podperný bod so základovou konštrukciou a výzbrojou na par.č. KNC 6818 (KNE 9253/1).
 • 1 ks - č. 5 typ EPV 10,5/10 jednoduchý železobetónový podperný bod so základovou konštrukciou a výzbrojou na par.č. KNC 4801.
 • 1ks - č. 6-TS typ EPV 10,5/20 rieši SO-13 - na par.č. KNC 4835 (KNE 16109/40).

Betónové podperné body dovybaviť čiapkou a všetky podperné body dovybaviť výstražnou tabuľkou a označiť

 

SO - 13 Trafostanica – jednostĺpová

      Montáž jednostĺpovej transformačnej stanice do 400kVA na p.b. č. 6-TS (EPV 10,5/20) v k.ú. Brezno na par. č. KNC 4835 (KNE 16109/40). Počet NN vývodov - 4 do 400A. Elektronický ampérmeter EAM s displejom, pripojený cez skúšobnú svorkovnicu. Transformátor - 160 kVA. Nová jednostĺpová transformačná stanica sa bude nachádzať v existujúcom ochrannom pásme VN linky č. 309. Zriadenie uzemňovacej sústavy pre novú transformačnú stanicu RE ≤ 2Ω PB č. 6-TS

 

SO - 20 Vzdušné vedenia NN – rekonštruované

Demontáž existujúceho vzdušného holého vedenia

 • 3x50+35 AIFe6 medzi p. b. č. 251 až 258 v dĺžke trasy 340m. Trasa vedenia prechádza nehnuteľnosťami k. ú. Brezno na par. č. KNC 4796, 4798, 4797, 4800, 4802/1, 4802/3, 4803, 4807/1, 4806, 4818/5, 4818/9,7066/1 (KNE 7513,7506),7061/1.
 • 3x50+35 AIFe6 medzi p. b. č. 256 až 257 v dĺžke trasy 65m. Trasa vedenia prechádza nehnuteľnosťami k. Ú. Brezno na par. c. KNC 7066/1 (KNE 7506), 7069 (KNE 7506), 7060/1 (KNE 7506), 7071 (KNE 7506), 7072 (KNE 7506).

Demontáž a opätovná montáž

 • existujúceho vzdušného holého vedenia 3x50+35 AIFe6 medzi p. b. č. 243 až 245 v dĺžke trasy 79m.
 • existujúceho vedenia verejného osvetlenia 1 x16 AIFe6 medzi p. b. č. 243 až 245 v dĺžke trasy 79m.
 • existujúceho vzdušného holého vedenia 3x50+35 AIFe6 medzi p. b. č. 248 až 262 v dĺžke trasy 260m.
 • existujúceho vedenia verejného osvetlenia 1 x16 AIFe6 medzi p. b. č. 248 až 262 v dĺžke trasy 260m.
 • existujúceho vzdušného holého vedenia 3x50+35 AIFe6 medzi p. č. 262 až 263 v dĺžke trasy 40m.
 • existujúceho vedenia verejného osvetlenia 1x16 AIFe6 medzi p. b. č. 262 až 263 v dĺžke trasy 40m.
 • existujúceho vzdušného holého vedenia 3x50+35 AIFe6 medzi p. b. Č. 265 až 267 v dĺžke trasy 81 m.
 • existujúceho vzdušného holého vedenia 1x16 AIFe6 medzi p. b. č. 265+267 v dĺžke trasy 81m.

Demontáž podperných bodov:

 • 2 ks - č. 251, 256 typ EPV 9/6+K jednoduchý betónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou, kotva 10kN v k. Ú. Brezno na par. č. KNC 4796; 7066/1 (KNE 7506)
 • 1 ks - č. 258 typ EPV 10,5/10+K jednoduchý betónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou, kotva 10kN v k. ú. Brezno na par. Č. KNC 7061/1.
 • 4ks - č. 249, 254, 255, 257 typ EPV 9/6 jednoduchý betónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou, v k. ú. Brezno na par. Č. KNC 4835(KNE 9265/4); 4769(KNE 16113/1); 4806; 7066/1 (KNE 7513); 7072(KNE 7506).
 • 1 ks - č. 262 typ EPV 2x9/6 dvojitý betónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou, v k. ú. Brezno na par. č. KNC 4774.
 • 3ks - č. 260, 261, 252 typ EPV 10,5/3 železobetónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou v k. ú. Brezno na par. č. KNC 4787; 4771; 4802/3.
 • 1 ks - p. č. 252.A typ Jp10/16 drevený stĺp s betónovou pätkou a výzbrojou, na nehnuteľnosti v k. ú. Brezno na par. Č. KNC 4803;

     Rekonštrukcia domových prípojok podľa výkresovej časti

Demontáž a opätovná montáž úsekov, ktoré zabezpečuje majiteľ siete:

 • lampy VO na p. b. č. 251 a 260
 • telefónne vedenia medzi p. b. č. 248 až 261 až 261.A v dĺžke trasy 259m, medzi p. b. č. 251 až 251.A v dĺžke trasy 44m a medzi p. b. č. A až 258 až RD53 v dĺžke trasy 310m.

Montáž vzdušného vedenia z izolovaných vodičov:

 • RETILENS 3x95+70 medzi p. b. č. 249 až 251 v dĺžke trasy 81 m. Trasa vedenia prechádza nehnuteľnosťami k. ú. Brezno na par. Č. KNC 4835 (KNE 9265/4, 9265/3), 4769 (KNE 16113/1, 9264, 16109/42, 9262/8),4801,4799,4800,4798,4796.
 • RETILENS 3x50+54,6 medzi p. b. č. 251+258 v dĺžke trasy 360m. Trasa vedenia prechádza nehnuteľnosťami k. ú. Brezno na par. č. KNC 4798, 4797, 4802/1, 4802/3, 4803, 4807/1, 4806, 4818/5,
  4818/9, 7066/1 (KNE 7513, 7506), 7061/1.

Montáž nových podperných bodov:

 • 1 ks - č. 262 typ EPV 10,5/20 železobetónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou, v k. ú. Brezno na par. č. KNC 4774.
 • 1 ks - č. 251 typ EPV 10,5/15 jednoduchý betónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou, v k. ú. Brezno na par. č. KNC 4798.
 • 3ks - č. 249, 253, 253.A typ EPV 10,5/10 železobetónový stĺp so základovou
  konštrukciou a výzbrojou v k. ú. Brezno na par. č. KNC 4769 (KNE 16113/1), 4802/3.
 • 5ks - č. 260, 261, 252, 255, 255.A typ EPV 10,5/6 železobetónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou v k. ú. Brezno na par. č. KNC 4787, 4771, 4797, 7066/1 (KNE 7513, 7506).
 • 1 ks - č. 254 typ EPV 12/6 železobetónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou v k. ú. Brezno na par. č. KNC 4806.
 • 3ks - č. 256, 257, 258 typ EPV 12/10 železobetónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou v k. ú. Brezno na par. č. KNC 7066/1 (KNE 7506), 7072 (KNE 7506), 7061/1.

     Betónové podperné body dovybaviť čiapkou a všetky podperné body dovybaviť výstražnou tabul'kou a označiť.

Montáž novej výstroje podperných bodov:

 • na podpernom bode č. 244, 249, 251, 266 montáž 4ks rozvodníc VRIS1 s príslušenstvom (chránička, úchytné konštrukcie, a ost.)

 

SO -21 Vedenia NN – káblové

Montáž nového káblového vývodu z navrhovanej TS:

 • na p.b. č. 249 káblom (N)AYY-J 3x120+70 SM/RE v chráničke 00110 dĺžky trasy 40m prechádzajúcich v k.ú. Brezno na par. č. KNC 4835(KNE 16109/40; 9265/3; 9265/4), 4769 (KNE 16113/1).
 • na p.b. č. 249 káblom (N)AYY-J 3x120+ 70 SM/RE v chráničke 00110 dĺžky trasy 40m prechádzajúcich v k.ú. Brezno na par. č. KNC 4835(KNE 16109/40; 9265/3; 9265/4), 4769 (KNE 16113/1).
 • na p. b. č. 249 káblom (N)A YY-J 3x120+70 SM/RE v chráničke 00110 dĺžky trasy 40mprechádzajúcich v k.ú. Brezno na par. č. KNC 4835(KNE 16109/40; 9265/3; 9265/4), 4769 (KNE 16113/1).

Montáž odpínaného káblového zvodu na podpernom bode č. 249 s rozvodnicou VRIS1 a príslušenstvom (chránička, úchytné konštrukcie, a ost.).

Montáž zvodičov prepätia LOVAS a podperné body:

1 ks LOVAS(RETILENS) podperný bod č. 249.

Spôsob uloženia vedenia – 40m voľný terén v chráničke OD110

 

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené stavebným  zákonom v úplnom znení a príslušné technické normy.

 

5) Stavba bude ukončená do 12/2019.

 

6) Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník je povinný pred realizáciou prác oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby.

 

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil MONDEZ, s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, Žilina, zodpovedný stavebný inžinier Ing. Martin Ondrušek, Ev.č. 5964 *A2

 

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

9) Za priestorové usporiadanie v teréne zodpovedá stavbyvedúci a stavebník.

 

10) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch  v znení neskorších noviel.

 

11) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

12) Pred realizáciou prác požiadať o vytýčenie všetkých vlastníkov jestvujúcich inžinierskych sietí a dodržať bezpečnosť práce aj v ich ochranných pásmach. 

 

13) Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.

 

14) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

Mesto Brezno, OIŽPSP, vyj.č. MsÚ-2018/11044-02, 37231/2018 z 01.10.2018

 • Ak počas realizácie prác dôjde k umiestneniu zdvíhacej techniky na miestnej komunikácii je nutné požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie, uzávierku miestnej komunikácie a určenie prenosného dopravného značenia.
 • K žiadostiam doložiť vyjadrenia ORPZ ODI Brezno, Technické služby Brezno ako správcu miestnych komunikácií a verejnej zelene so schváleným projektom dopravného značenia.
 • Práce realizovať za dodržania podmienok zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Križovanie miestnych komunikácií vzdušným vedením realizovať vo výške min. 6m.
 • Uloženie zemného NN vedenia realizovať podľa platných STN v minimálnej hĺbke 0,6
 • Uloženie zemného VN vedenia realizovať podľa platných STN v minimálnej hĺbke 1m, vedenie prekryť fóliou. Pri umiestnení vedenia dodržať ochranné pásma.
 • V mieste križovania zemného vedenia s miestnou komunikáciou, vedenie uložiť do chráničk
 • Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi komunikácie ako aj tretím osobám z dôvodu nekvalitne vykonaných prác, nedostatočného udržiavania dotknutej časti miestnej komunikácie a ostatných činností.

 

Technické služby Brezno, vyj. č. 1611/2018, TS-4/2018 z 26.04.2018

 • asfaltový koberec miestnej komunikácie prerezať v celej hrúbke
 • počas realizácie výkopu zabezpečiť prejazdnosť komunikácie minimálne v jednom smere pomocou vhodných technických prostriedkov - napr. oceľová platňa
 • výkop zhutňovať predpísanými frakciami štrku a po každých 20 cm previesť zhutnenie
 • počas doby do konečného usadnutia zásypu prevádzať potrebné dosýpanie a zhutňovanie
 • zabezpečiť zaasfaltovanie ryhy v minimálnej hrúbke 5 cm, okrem spevnenej komunikácie
 • voľný terén dať do pôvodného stavu
 • následne požiadať TS Brezno o zápisničné prebratie dotknutej časti komunikácie

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyj.č. 6611816120 z 06.06.2018

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. ) a zároveň je
  potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
  vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
  nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
  uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902 719 521
 4. V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa 68
  zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
  vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej
  činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel
  konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
  informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
  komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
  telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme
  nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 5. Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V 67e ods. 1zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
  Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je
  stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  • V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
  povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
  vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
  skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
  • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytim (zasypaním)
  • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
  • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,

 

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si
  podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.sk).
 2. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
  rozsahu

 

SPP-D, Bratislava, vyj.č. TD/NS/0265/2018/Ba z 26.04.2018

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

 • Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
 • stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 • ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 • prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 • každé poškodenie zariadenia SPP-D. vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na č. : 0850 111 727,
 • upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa 284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 • k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme

 

OSOBITNÉ PODMIENKY:

 • Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu navrhovanej stavby je zároveň aj súhlasným stanoviskom pre územné konanie o umiestnení navrhovanej stavby z hradiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení

 

SVP, š.p, OZ Banská Bystrica, vyj.  č. CS SVP OZ BB 101/2018/70, CZ 5621/2018 – 39211, z 11.05.2018

 • Križovanie vodného toku vzdušným NN káblovým vedením je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle
  ustanovení STN 73 6822 ,,Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".
 • Križovanie vzdušného vedenia s vodným tokom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach
  (ručne), t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení
  inžinierskych sietí a ich objektov. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m, pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti
  10,0 m od ich brehovej čiary. Voľná výška vzdušných káblov (min. 5,0 m od úrovne brehových čiar
  vodného toku) musí umožňovať bezpečný prejazd nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta
  toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.
 • Žiadame rešpektovať STN 75 2102 ,,Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma". V ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Ochranné pásma sú pri vodných tokoch do šírky 10,0 m pozemky do vzdialenosti 4,0 m, pri šírke od 10,0 do 50,0 m pozemky do vzdialenosti 6,0 m od ich brehovej čiary.
 • V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných
  pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu. V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 • Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných a montážnych prác nebola ohrozená kvalita
  povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 • Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozidiel.
 • Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.
 • K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu na SVP, Š.p. OZ Banská Bystrica -
  Správa povodia horného Hrona (Ing. Juraj Schön, mobil: 0903 601 835).
 • V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných
  protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ
  vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
 • V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania elektrického vedenia a elektrických zariadení dôjde
  k vzniku škôd na majetku ich prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku, SVP,
  Š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako
  i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.
  v znení neskorších predpisov

 

OÚ Brezno, OSŽP, úsek ŠSOPaK, vyj.č. OU-BR-OSŽP-2018/004012-4, Ev.č. 127/vyj.9/2018 z 02.07.2018

 • Narušené trávnaté plochy (aj od stavebných mechanizmov), po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu (urovnať a vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie)

 

OÚ Brezno, OSŽP, úsek ŠSOH, vyj.č. OU-BR-OSŽP-2018/004086-2, Ev.č. 108/vyj/2018 z 22.05.2018

 • zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku
 • nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (v množstve cca 47 t), ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezn Pre využitie zeminy na povrchovú úpravu
  terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z:z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • odpad stavebného charakteru, zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 (množstvo cca 48,016 t) odovzdať prednostne do zariadení určených na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpad do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku
  odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;
 • zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky (množstvo cca 0,1 t), 15 0l 02 - obaly z plastov (množstvo cca 0,1 t ), 15 01 03 - obaly z dreva (množstvo cca 0,1 t), 17 02 01 - drevo (množstvo cca 0,7 t ), 17 04 05 - železo a oceľ (množstvo cca 0,09 t);
 • zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;
 • odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčasťou žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri danej stavbe

 

OÚ Brezno, PLO, vyj.č. OU-BR-PLO-2019/005441-003, OU-BR-PLO-2019/005440-003 z 30.05.2019

1a)    Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

1b)  Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na iné parcely poľnohospodárskej pôdy.

2a) Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy dočasne použitej na nepoľnohospodársky účel a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe schválenej bilancie skrývky humusového horizontu pre dočasný záber poľnohospodárskej pôdy.

2b)   Vykonať rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na základe návrhu spätnej rekultivácie dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy

2c)     Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu dočasne použitú na nepoľnohospodársky účel, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

2d) Zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch
dočasne použitých na nepoľnohospodársku činnosť pred výskytom a šírením burín, samonáletom drevín, znehodnotením stavebným materiálom, štrkom, PHM a pred rozkrádaním.

2e)    Tento súhlas je platný od 01.01.2020 do 31.12.2020

 

OÚ Banská Bystrica, OCDaPK, vyj.č. OU-BB-OCDPK-2018/019731, z 04.06.2018

 1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby ,,10521 Brezno - Rohozná - Zahustenie DTS“ v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystri
 2. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na ceste 1/72 požadujeme predložiť k danému zámeru stanovisko OR PZ SR, OD! Brezno.
 3. Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/72 po predchádzajúcom súhlase príslušného OR PZ, ODI, Brezno.
 4. Stavebník pred realizáciou stavby ,,10521 Brezno - Rohozná - Zahustenie DTS" z dôvodu
  križovania cesty 1/72, požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 od 1 zákona č.
 5. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie cesty I/72 s navrhovanou stavbou ,,10521 Brezno - Rohozná - Zahustenie DTS“ podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti územného konania uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, j. štátnych ciest l. triedy.

 

SSC, B. Bystrica, vyj. č. SSC/7003/2018/6271/12879 z 09.05.2018

 1. Pri križovaní cesty I/72 vzdušným vedením je nutné dodržať voľnú prejazdnú výšku nad vozovkou
  v zmysle STN 33 3300 + 0,50 m z dôvodu rezervy pre výhľadové úpravy krytu vozovky.
 2. Nové podperné body nesmú byť umiestnené do pozemku cesty I/72, tieto budú umiestnené tak aby
  netvorili pevnú prekážku v ceste. Situované budú min. 3,0 m za hranou cestnej priekopy.
 3. Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom. Dopravné značenie zabezpečí stavebník na vlastné náklady a bude zodpovedať za jeho technický stav.
 4. V rozhodnutí žiadame uviesť meno a telefonický kontakt na pracovníka zodpovedného za práce.
  Presný začiatok prác v dotyku s cestou I/72 bude našej organizácii oznámený min. 3 dni dopredu.
  Realizáciou prác nesmie dôjsť k poškodeniu povrchu cesty I/72 a jej odvodňovacieho systému.
 5. Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami bude doprava na ceste I/72 obmedzená iba na nevyhnutne potrebnú dobu, pričom bezpečnosť cestnej premávky nebude ohrozená.

 

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, plánované práce na ceste 1/72 podliehajú samostatnému rozhodnutiu na zvláštne
užívanie o ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je pre cesty l. triedy
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dopravné značenie na ceste I/72 môže byť osadené len na základe určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

 

MDV, SŽDD, odb. dráhový st. úrad, vyj.č. 06389/2019/SŽDD/21531 z 11.03.2019

 1. Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou MONDEZ, s. r. o., Námestie hrdinov 380/10, Žilina overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto stanovi Prípadné zmeny stavby nesmú byt' realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR
 2. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode s ich správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.
 3. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 4. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
 5. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpis
 6. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku prevádzkovateľa dráhy, ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava, uvedené pod č.: 2461712019/0230-2 zo dňa 18.2019.
 7. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
 8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 10. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
 11. Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania

 

ŽSR, GR, odb. expertízy, vyj. č. 24617/2019/O230-2 z 18.02.2019

 1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava) , pri
  zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
  • z vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS)
  • realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
  • stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2( v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.). Zhotoviteľ prác musí mať so ŽSR-OR Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR (kontaktná osoba Ing. Backová t. č. 045/229 5003)
  • stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráh
 2. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby
  v obvode dráhy (pri križovatke) a objedná dozornú činnosť na ŽSR - OR Zvolen, SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica ( Kováčik, tel. 048 229 6530) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
 3. Stavebník (podľa potreby) požiada ŽSR - OR Zvolen, SŽTS o zabezpečenie traťovej výluky, resp. vlakovej prestávky (v úseku montážnych prác}, min. 1 mesiac pred realizáciou stavby.
 4. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná
  prevádzka.
 5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
 6. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené
  železničnou prevádzkou.
 7. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto
  uhradí v plnom rozsahu.
 8. Skládky stavebného materiálu, r odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo
  pozemku ŽSR (odstrániť staré betónové základy, úpravy na pozemku vykonať do pôvodného stavu).
 9. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od
  ŽSR - OR Zvolen, SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii
  stavby.
 10. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Zvolen, SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica ku kolaudácii stavby.

 

ŽSR, OR Zvolen, vyj.č. 1077/2018-SŽTS z 28.01.2019

 1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
 2. Odborný dozor počas výmeny vodičov ponad železničnú trať je treba min. 2 týždne dopredu písomne objednať na Oblastnom riaditeľstve Zvolen (telefonicky na SMSÚ Banská Bystrica: Bc. Kováčik – vedúci SMSÚ tf. 048/229 6530)
 3. Dopravnú výluku je potrebné si objednať minimálne v 4 týždňovom predstihu
 4. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí – ŽSR OR Zvolen. V blízkosti stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe ŽSR.
 5. Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu Z9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová – tf. 045/229 5003)
 6. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
 7. Po skončení prác žiadame upraviť terén v blízkosti železničnej trate do pôvodného stavu.
 8. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

 

15) Pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania.

 

 

Odôvodnenie:

 

            Dňa 08.08.2018 podala a dňa 17.06.2019 doplnila Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení spoločnosťou MONDEZ, s.r.o., so sídlom Námestie hrdinov 380/10, Žilina, konateľom spoločnosti Ing. Martinom Ondrušekom  na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu10521 - Brezno – Rohozná – Zahustenie DTS “ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba v kat. území Brezno.

 

Nakoľko podaná žiadosť nebola úplná, stavebník bol vyzvaný na doplnenie podania a konanie bolo v určenej lehote prerušené. Po doplnení požadovaných podkladov Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznámil podľa § 36 a § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania spojeného s územným  konaním známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 06.08.2019.

 

Pri miestnej ohliadke bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú zahájené. Stavba je v súlade s ÚPN mesta Brezno, predmet zámeru sa nachádza v k.ú Brezno z časti v urbanizovanom okrsku č. 15 Rohozná, ktorú ÚPN rieši ako územie, ktoré tvoria plochy s funkciou BV = obytné územie vidieckeho typu a z časti (extravilán) v neurbanizovanom sektore III. Pred Rohoznou – Kozlovo – Za Brezinkou, ako územie s rozptýleným lazníckym osídlením a dominujúcou poľnohospodárskou výrobou.

 

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť a doklady k nej priložené, vyjadrenia dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, účastníkov konania a poznatky zistené vlastným prieskumom pri  miestnom šetrení. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

 

K vydaniu povolenia stavby sa vyjadrili nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní:

Mesto Brezno, OPM; Mesto Brezno, Architekt mesta; Mesto Brezno, OIŽPSP; Technické služby Brezno; Stredoslovenská distribučná, a.s.Žilina; Energotel a.s.Žilina; Slovak Telekom a.s, Bratislava; Orange Slovensko B. Bystrica; O2 Slovakia, Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.; SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava; StVPS, a.s.B. Bystrica; SVP,š.p., B. Bystrica; OÚ Brezno, OCDPK, OKR, PLO OSŽP - ŠSOPK, ŠVS, ŠSOH; Krajský pamiatkový úrad BB; OÚ Banská Bystrica, OCDPK; BBRSC; SSC, IVaSC; OR HAZZ Brezno; RÚVZ B. Bystrica; MO SR, ASM, B. Bystrica; MDV SR, SŽDD, ODSÚ Košice; ŽSR; GR, Bratislava; ŽSR, OR Zvolen;

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

 

Správny poplatok uhradený v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z.z.- o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 100,- eur do pokladne mestského úradu.

 

Poučenie: Podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na špeciálny stavebný úrad mesta Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno .

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

                                                                            Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                                                                         na základe poverenia

 

 

Toto povolenie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 42 ods.  2  a § 69 ods. 2 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto povolenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto povolenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto povolenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

2019_08_19_stavebne_povolenie PDF - dokument 1.19 MB

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív