Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 16.08.2019

Zverejnené: 13.08.2019

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 13. augusta 2019

 

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

trináste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

16. augusta 2019 (piatok) o 15.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

 


 

PROGRAM

13. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 16. augusta 2019 (piatok) o 15.00 hodine

                                                                                                                                            

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 

 1. Podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Modernizácia zastávok v Brezne“

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

 1. Majetkové záležitosti
  • Žiadosť SR - Slovenská správa ciest o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena  v súvislosti so stavbou „I/66 - Brezno, obchvat I. etapa“
  • Odkúpenie stavby robotníckej ubytovne Cigánka, k. ú. Brezno, lokalita Rohozná
  • Odkúpenie stavby robotníckej ubytovne Hudák k. ú. Brezno, lokalita Vagnár
  • Odkúpenie stavby chaty, robotnícka ubytovňa Šimunička, k. ú. Brezno, lokalita Rohozná

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 • Odkúpenie bytu č. 22 nachádzajúceho sa na 2 p. v bytovom   dome súpisné  číslo : 1789, na Mládežníckej ulici č. 6  v Brezne,  od predávajúceho - Veronika  Ferková, bytom: Strojárenská 290/9 976 43 Valaská - Piesok

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Mgr. Vladimír Šiška Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

 

 1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív