Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu

Zverejnené: 12.08.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2019/11657-02

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu

 

Mesto Brezno ako príslušný orgán v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene  zákona  SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon o vodách)

 

oznamuje

začatie vodoprávneho stavebného konania

 

podľa § 61, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, účastníkom konania a dotknutému orgánu na základe žiadosti: Lukáša Vonderčíka, bytom Zadné Hálny 1965/51, 977 01 Brezno,  zo dňa 05.08. 2019 vo veci:

 

  • vydania vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka“ podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 z. vodného zákona v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 66 a  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení,
  • vydania vodoprávneho povolenia na odber podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona NR SR č. 364/2004  z. vodného zákona.

 

Zásobovanie plánovanej novostavby rodinného domu pitnou vodou bude riešené z vlastnej vŕtanej studne na pozemku - parcela č. C-KN 7418/11 a vodovodnou prípojkou. Pozemok je umiestnený v k. ú. Brezno,  v mimo zastavanom území mesta, lokalita Kozlovo.

 

Podľa listu vlastníctva LV č. 14023 zo dňa 12.08.2019 je vlastníkom pozemku navrhovateľ v spoluvlastníckom podiely 1/1.

 

Vodná stavba bude realizovaná dodávateľsky podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval pre investora v 08/2018, KONSTRUKT STEEL s.r.o., so sídlom Rázusova 51, 977 01 Brezno, zodpovedný projektant Ing. Barbora Nagyová.

 

Technické riešenie a jej výkresová časť je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie.

Podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení Mesto Brezno, ako príslušný špecializovaný stavebný úrad

upúšťa

 

od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska  a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej vodnej stavby.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.

 

Ak niektorý z dotknutých potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán resp. účastník konania v určenej lehote neoznámi stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastník konania oznámi skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie pracovníka Mesta Brezno ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania, alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti, len čo sa o nich dozvie.

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

Účastník konania, jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom. Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisky. Pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k jeho podkladom a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu, znáša správny orgán. Trovy, ktoré vznikli účastníkovi konania, znáša účastník. Mesto Brezno môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú Mestu Brezno ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením účastníkom konania.

 

                                                               

 

                                                                                            JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                     primátor mesta

                                                                                    Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka MsÚ 

                                                                                                  na základe poverenia

 

Toto oznámenie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4  a § 61 ods. 4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

Na vedomie:

1)  Lukáš Vonderčík, Zadné Hálny 51, 977 01 Brezno

2) Martin Vonderčík, Zadné Hálny 51, 977 01 Brezno

3) SPF RO , Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica

4) PD Ďumbier, Podkoreňová 3, 977 01 Brezno

5) Projektant – KONSTRUKT STEEL s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno