Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - 1. etapa – I/66 Podbrezová – most ev. č. 66 – 097 SO 101 – 02 Chodníky

Zverejnené: 12.08.2019

 

OBEC  PODBREZOVÁ

Stavebný úrad

Obecný úrad Podbrezová - Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová

Číslo: OCÚ 6722/2019  

Stavebné povolenie

 

 

         Dňa 7.6.2019 podali SSC investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu “Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov I. triedy, I. etepa – I/66 Podbrezová – most, SO 101 – 02 Chodníky“  na pozemkoch C-KN parc.č.1637/1, 4, 5, 6, 3262, 3354/2  v k.ú. Podbrezová.

 

         Stavebník má k  pozemkom C-KN parcelné číslo 3262 a 3354/2 vlastnícky vzťah podľa LV číslo 922. K pozemkom 1637/1, 4, 5, 6, má stavebník uzatvorené kúpnopredajné zmluvy.

 

         Obec Podbrezová ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v nadväznosti na § 3a/ ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: stavba

 

 

,, Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa – I/66 Podbrezová – most ev. č. 66 – 097

SO 101 – 02 Chodníky“

 

          na pozemkoch C-KN parc.č. 1637/1,4,5,6, 3262, 3354/2 v k.ú. Podbrezová, spočívajúca v zrealizovaní stavby SO 101 – 02 Chodníky sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a §10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

povoľuje.

 

Pre uskutočnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

 

1) Popis stavby:

Stavba SO 101 – 02 Chodníky

 

SO 101 - 02 rieši výstavbu chodníkov a nástupíšť pri ceste I/66, ktorá prechádza katastrálnym územím Podbrezová. Celková dĺžka chodníkov je 82m.

                                                                                                                                                          

Chodník pre peších bude zo strany od cesty lemovaný betónovým obrubníkom 260/150/1000mm a z opačnej strany bet. Obrubníkom 200/50/1000mm. Hrana nástupišťa je navrhnutá zo zastávkového obrubníka 400/330/1000mm, ktorý bude vyvýšený 160mm nad úroveň vozovky. Šírka zastávkového pruhu je 3,50m + 0,25 vodiaci prúžok. Šírka nástupišťa je 2,0m. Priečny sklon je jednostranný smerom do vozovky.

V km cca 0,116 sú cez cestu I/66 a cez miestnu komunikáciu navrhnuté prechody pre chodcov šírky 4,0m resp. 3,0m. V mieste prechodov pre chodcov sa obrubníky znížia zo 150mm na 20mm nad vozovku a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na chodníku pred prechodom pre peších budú uložené reliéfne dlažby – s drážkami a poľguĺovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich v červenej farbe. Prechody budú nasvetlené.

Konštrukcia chodníka pre peších a nástupišťa je navrhnutá v následnej skladbe :

 

 • Zámková dlažba 60mm
 • Lôžko 40mm
 • Štrkodrva 150mm

Spolu :  250mm

Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev musia byť dodržané príslušné STN.

 

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4) Pri uskutočňovaní stavby dodržať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

5) Stavba bude ukončená do 12/2021.

 

6) Stavba bude uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa. Stavebník je povinný pred realizáciou prác oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby.

 

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil ISPO, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov, Ing. Michal Dúbravský, autorizovaný inžinier č. reg. 2807* A2

 

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

9) Za priestorové usporiadanie v teréne zodpovedá stavbyvedúci a stavebník.

 

10) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch  v znení neskorších noviel.

 

11) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

12) Pred realizáciou prác požiadať o vytýčenie všetkých vlastníkov jestvujúcich inžinierskych sietí a dodržať bezpečnosť práce aj v ich ochranných pásmach.

13) Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.

 

14) V prípade uzávierky, obchádzky, odklonu postupovať v zmysle § 7 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 

 

 

15) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

 

OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyj. č. OU-BR-OSZP-2018/006698-002, Ev.č.: vyj216/2018 zo dňa 23.08.2018.

 

 • zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku;
 • nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
  stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné
  množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa
  vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod
  katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno odovzdať do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.,
  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 03 02 - bituménové
  zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 a pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady
  zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, odovzdať
  prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov .Sekológ'', prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno; • zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;
 • odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej
  nakladat' s odpadmi v zmysle zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčast'ou žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri danej stavbe.

 

OÚ Brezno, OSŽP, orgán ŠVS, vyj. č. (OU-BR-OSZP-2019/002053-002) zo dňa 20.2.2019

 

 • Stavbu realizovať v plnom rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie. Činnosť presahujúca rámec predloženej projektovej dokumentácie stavby podlieha novému schvaľovaciemu konaniu. Predloženú projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť ISPO spo s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, hlavný inžinier projektu Ing. Jozef Kuruc, zodpovední projektanti Ing. Jozef Antol a Ing. Štefan Krištof pre stavebníka Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 2, Banská Bystrica.
 • Vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby
  podľa § 1 O ods 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami 7/2010 Z.z. v znení neskorších
  predpisov, PPZP vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Č. 261/2010 Z.z. Minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác. PPZP predložiť na adresu Lesy SR, Š.p., OZ Slovenská Ľupča k jeho odsúhlaseniu. Bez správcom vodného toku odsúhlaseného a orgánom štátnej vodnej správy schváleného PPZP nebude možné začať so stavebnými prácami.
 • Minimalizovať zásahy do brehových porastov potoka Brezenec.
 • Dotknuté pobrežné pozemky zasiahnuté stavbou po skončení stavebných prác uviesť do
  pôvodného stavu.
 • Pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu vodných tokov príp. spadnutým stavebným materiálom a stavebným odpadom. V prípade ich spadnutia do koryta ich z prietočného profilu ihneď odstrániť.
 • K zahájeniu a k ukončeniu stavebných prác súvisiacich so spevnením koryta vodného toku prizvať zástupcu Lesov SR, OZ Slovenská Ľupča.
 • Počas realizácie a prevádzky stavby používať postupy, materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 • Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú práce realizovať musia byt' v bezchybnom
  technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 • V zmysle §49 zákona 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky.
 • V zmysle §49 zákona 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov správca vodného toku
  nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou ( vplyvom povodňových udalostí).
 • V zmysle § 50 zákona 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je vlastník
  pobrežného pozemku povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vody alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb. Pri drobnom vodnom toku je jeho vlastník povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.
 • V zmysle § 27, S, zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
  Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov tento súhlas zaniká, ak sa do jedného roka od jeho vydania nezačne konanie, pre ktoré je tento súhlas podkladom na konanie podľa osobitných predpisov!

 

Okresné riaditeľstvo PZ ODI v Brezne vyj. č.(ORPZ-BR-ODI-12-145/2018) zo dňa 15.8.2018

 • V prípade potreby zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky túto regulovať pomocou spôsobilých a náležite poučených osôb.
 • Obmedzenie cestnej premávky realizovať v čo najkratšom čase formou viac zmennej organizácie vykonávania prác.
 • Dopravné značky budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona číslo 8/2009 Z. z.
  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  'predpisov a STN 01 8020.
 • Vyobrazenie a farebné vyhotovenie dopravných značiek musí zodpovedať obrazovej
  prílohe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Č. 9/2009 Z. , ktorou sa
  vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov.
 • Realizácia osadenia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle 45 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Dodržania ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
  zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 8/2009 Z. o cestnej premávke
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení
  neskorších predpisov a vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z. Z.
 • Dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú dočasné do ravné značk bezodkladne demontované.
 • Osádzanie prenosného dopravného značenia bude za prítomnosti zástupcu okresného
  dopravného inšpektorátu.
 • Po vybudovaní náhradnej obchádzkovej komunikácie je potrebné prizvať na kontrolu
  komunikácie zástupcu okresného dopravného inšpektorátu.
 • Počas prác je potrebné trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s prenosným
  dopravným značením dočasne odstrániť príp. prekryť.
 • Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere
  jazdy, ich zrušenie (demontáž DZ) proti smeru jazdy.
 • S prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých dopravných značiek.
  Dopravné značky musia byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stlpikoch v zmysle ustanovenia § 8 ods. 9 vyhl. MV SR Č. 9/2009 Z. z.
 • Použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave.
 • Na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia
  a rozmerov.
 • Osoby zúčastňujúce sa na regulácii konajú v zmysle § 63 ods. 2 zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom musia mať na sebe zvonku viditeľný fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby.
 • Zábrany na označenie uzávierky príp. smerovacie dosky musia byť v noci, ale i cez deň
  počas zníženej viditeľnosti náležite osvetlené v zmysle platných noriem.
 • Osoby pohybujúce sa po vozovke počas prác musia mať na sebe fluoreskujúci ochranný
  odev oranžovej farby v zmysle ustanovenia § 4 vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z. z.
 • Začiatok prác oznámiť na okresný dopravný inšpektorát na emailovú adresu
  balaz@minv.sk, a taktiež aj meno a telefóny kontakt zodpovednej osoby za dodržanie podmienok vyjadrenia.
 •  

OÚ Bezno, OSŽP, orgán št. správy OPaK (vyj. č. OU-BR-OSZP 2018/006690-004) zo dňa 2.11.2018

 • Nakoľko sa jedná o frekventovaný úsek (cesty L triedy 1/66) je pravdepodobné, že môže dôjsť ku kolízií s chránenými živočíchmi s doprav Preto je potrebné pri prestavbe zachovať a podporiť jeho obojstrannú migračnú priechodnosť pre živočíchy (napr.vydra riečna, obojživelníky a plazy, ako aj drobné a stredné druhy cicavcov). Z tohto dôvodu požadujeme vykonať úpravu spodnej strany (dna) rámového prefabrikovaného priepustu tak, aby bol vždy čiastočne "suchý" a to aj počas sezónnych zrážkových prietokov:
 • V prípade, že pri realizácii stavebnej činnosti bude nevyhnutné odstránenie (výrub) drevín alebo krovín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy v súlade s ustanoveniami § 47 až 49 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 • Po ukončení rekonštrukcie stavby jej okolie uviesť do pôvodného stavu.
 • Odpad vzniknutý pri tejto činnosti bude odvezený z tohto územia a bude s ním
  nakladané v zmysle príslušných právnych noriem.
 • O začiatku stavebných prác ako aj o ich ukončení informovať prostredníctvom
  telefonickej komunikácie Správu NAPANT v Banskej Bystrici a to minimálne 3 dni
  pred začatím prác a 3 dni po ich ukončení.

Železiarne Podbrezová, a. s. (vyj.č. Ttir/Scho/2018/465) zo dňa 23.8.2018

 

 • V mieste stavby sa nachádzajú naše podzemné inžinierske siete - potrubie splaškovej kanalizácie a el. prípojka pre ČOV. Pred začatím stavebných prác v mieste stretu stavby s našimi inž .sieťami žiadame o mailové oznámenie termínu začatia prác prevádzkarni centrálna údržba ŽP a.s. (kontakt: kovacik.pavol@zelpo.sk, č.tel. +421 48645 5360).
 • Dočasná panelová komunikácia zasahuje do terajšej obslužnej panelovej cesty, ktorá
  zabezpečuje prístup k našej ČOV Lopej. Požadujeme, aby aj počas realizácie stavby bol
  zachovaný prístup z cesty 1/66 cez existujúcu obslužnú komunikáciu k ČOV. Po realizácii je
  potrebné uviesť napojenie obslužnej komunikácie na cestu 1/66 do pôvodného stavu z dôvodu
  obslužnosti ČOV.

MO SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7 B.Bystrica (vyj.č. ASMdpS-1-901/2018) zo dňa 3.4.2018

 • zo záujmových dôvodov OS SR požadujem zabezpečiť pri realizácii stavby prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie 1/66 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m,
 • v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách (cestách) zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona Č. 135/1961 a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD Č. 35/1984 Zb. v platnom znení,
 • spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby,

 

 

 • začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť: na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, fax: 0960 322569, e-mail: dicvd@mil.sk.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava ( č. vyj. 6611811560) zo dňa 24.4.2018

 

 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
  potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, V prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
  uvedenú žiadosť je v kolízii 50 SEK Slovak Telekom,a. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: * Spoločnosť DIGl SLOVAKIA, s.r.o., Rôntgenova 26, 851 O l Bratislava, IČO: 35701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, v!ožka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona Č. 351/20 II Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGl SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
 • V zmysle 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods, 10 zákona Č. 351/2011 je potrebné uzavrieť uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 • Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzernnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 • V prlpade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
  pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
  požiadať o nové vyjadrenie, Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 • Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https:/Iwww .telekom .sk vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 • Stavebník alebo nm poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 • Žiadateľ' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasuspoločnostiSlovakTelekom,a.s.
  13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prfpade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. .
 • Poskytovateľ' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.

Stredoslovenská distribučná a.s Žilina (č. vyj. 4600042849) zo dňa 25.4.2018

 • V predmetnej lokalite, resp. jej tesnej blízkosti sa nachádza nadzemné VN vedenie v majetku SSD, a.s. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
 • Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. VN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov.
 • Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov odjeho vystaveni Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy apod.). .
 • Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, r priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

 

16) Pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

         Dňa 7.6.2019 podali SSC investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu “Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov I. triedy, I. etepa – I/66 Podbrezová – most, SO 101 – 02 Chodníky“  na pozemkoch C-KN parc.č.1637/1, 4, 5, 6, 3262, 3354/2  v k.ú. Podbrezová.

Na základe žiadosti obec Podbrezová ako príslušný špeciálny stavebný  úrad v zmysle § 120 odst.1 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) v nadväznosti na § 3a/ ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, oznámil listom č. 6722/2019 zo dňa 9.07.2019 podľa § 61 ods. 1 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a súčastne nariadil na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 5.8.2019.

Špeciálny stavebný  úrad v  uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizovanie predmetnej stavby neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so záujmami spoločnosti.

            K vydaniu povolenia stavby sa vyjadrili nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní:  Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek št. správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej vodnej správy; úsek št. správy ochrany ovzdušia, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny, OR PZ Brezno, ODI, Lesy SR OZ Sl.Ľupča, SVP, š.p. OZ B.Bystrica, Slovak Telekom, SPP, a.s., Orage Slovensko a.s., SSD, a.s. Žilina, StVPS,a.s. B. Bystrica, Energotel a.s., MO SR agentúra správy majetku, Min.Vnútra SR – sekcia informatiky, Obec Podbrezová. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť, doklady k nej priložené a  vyjadrenie dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

 

 

 

Poučenie: Podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na špeciálny stavebný úrad obce Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová .

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 Mgr. Ladislav Kardhordó

starosta obce

 

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 69 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a úradnej tabuli obce Podbrezová,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.